Search form

Mateo 5:38

Ticalꞌueendyo̱ na nnjoom na cwitaꞌwiꞌ nnꞌaⁿ jaa

(Lc. 6:29-30)

38’ꞌO jnda̱ jndyeꞌyoꞌ ñꞌoom na tyolue nnꞌaⁿ teiyo na matsonaꞌ: “Cwaaⁿ cwii nnom nawiꞌ machꞌee tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ, mati nleijndaaꞌ na nntjom jom. Aa tsꞌomnnom xꞌiaaⁿꞌaⁿ seiquieeꞌñê, mati catjom jom. Aa tseiꞌnꞌom xꞌiaaⁿꞌaⁿ tcoom, maxjeⁿ mati jom majoꞌti catjoom.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index