Search form

Mateo 5:45

45Quia joꞌ nluiindyoꞌ ntseinda Tsotyeꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee. Ee jom machꞌeeⁿ na mantyꞌiaaꞌ ñeꞌquioomꞌ ꞌnaaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ na ya nnꞌaⁿndye ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na wiꞌndye. Ndoꞌ matseicuaaꞌaⁿ yuu na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilꞌa na matyꞌiomyanaꞌ, ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwilꞌa na ticatyꞌiomyanaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index