Search form

Mateo 6

Maꞌmo̱ⁿ Jesús na calꞌaaya jndye nnom naya

1’Queⁿꞌyoꞌ cwenta quia na nlꞌaꞌyoꞌ cwii nnom na matyꞌiomyanaꞌ, nchii nlꞌaꞌyoꞌ cweꞌ cha na cantyꞌiaa nnꞌaⁿ, ee xeⁿ na ljoꞌ, tjaaꞌnaⁿ naya ꞌnaⁿꞌyoꞌ jo nnom Tsotyeꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee. 2Cweꞌ ncꞌe joꞌ quia macheꞌ naya cwii tsꞌaⁿ, catsaꞌ na ñenncuꞌ ntyjiꞌ, tintseixuaandyuꞌ. Ee mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilꞌaya na ya nnꞌaⁿndye. Cwiꞌoona lanꞌom ñequio nꞌom nantaa cꞌuaa ndyueena na cwilꞌana naya ndyeñeeⁿꞌ, cha queⁿ nnꞌaⁿ cwenta ndoꞌ calaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ joona. Mayuuꞌcheⁿ nntsjo̱o̱ nndyeꞌyoꞌ, cweꞌ tomti juu cantyja na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ joona, joꞌ na cwitaꞌntjomna. 3Sa̱a̱ ꞌu jeꞌ, quia na macheꞌ naya tsꞌaⁿ, ticaꞌmo̱ⁿꞌ na nljeii cwiicheⁿ tsꞌaⁿ, meiiⁿ tsꞌaⁿ na jeeⁿ ya ñꞌoom ñꞌeⁿndyuꞌ. 4Catsꞌaanaꞌ na ñenncuꞌ ntyjiꞌ naya na macheꞌ. Ndoꞌ nquii Tsotyeꞌ na mantyꞌiaaⁿꞌaⁿ ljoꞌ macheꞌ na cweꞌ ntyꞌiu, jom nntseinoomñê ljoꞌ na matseitjo̱o̱naꞌ ꞌu.

Maꞌmo̱ⁿ Jesús chiuu nlana̱a̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom

(Lc. 11:2-4)

5’ꞌO quia na cwilaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, talꞌaꞌyoꞌ chaꞌna joo nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilꞌaya na ya nnꞌaⁿndye. Ee joona jeeⁿ ya nquiuna na jndooꞌcheⁿ nnꞌaⁿ cwimeintyjeeꞌna, cwilaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ lanꞌom ndoꞌ jo nqui nantaa. Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, cweꞌ tomti juu na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ joona joꞌ na cwitaꞌntjomna. 6Sa̱a̱ ꞌu jeꞌ, quia matseiꞌneiⁿꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cjaꞌquieꞌ naquiiꞌ waꞌ, catseicuꞌ ꞌndyootsꞌaꞌ, ndoꞌ catseineiⁿꞌ nnom Tsotyeꞌ na mꞌaaⁿ na titquiooꞌñe. Ndoꞌ jom na noomꞌm meiiⁿ titquiooꞌñê, nntseinoomñê ljoꞌ na matseitjo̱o̱naꞌ ꞌu.

7’Quia na cwilaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tanduꞌyoꞌ ñꞌoom na ñejuu ñejuunaꞌ, chaꞌxjeⁿ quilꞌa nnꞌaⁿ na ticataꞌjnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee joona cwilaꞌtiuuna na jndye ndiiꞌ cwiluena, joꞌ na mañeeⁿ. 8ꞌO jeꞌ tilꞌaꞌyoꞌ chaꞌna cwilꞌa joona. Ee Tsotyeꞌyoꞌ ntyjiijndaaꞌñê cwaaⁿ ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ ꞌo cwii tjo̱o̱cheⁿ na cwitaⁿꞌyoꞌ nnoom. 9Quia na cwilaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, luaa canduꞌyoꞌ:

Tsotya̱a̱yâ na mꞌaaⁿꞌ cañoomꞌluee,

ñequiiꞌcheⁿ catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ xueꞌ.

10Candyo cantyja na matsa̱ꞌntjomꞌ.

Caluii cantyja na lꞌue tsꞌomꞌ nnom tsjoomnancue chaꞌxjeⁿ na macwiluii cañoomꞌluee.

11Quiaaꞌ nantquie ꞌnaⁿꞌ na macaⁿnaꞌ jâ xuee jeꞌ.

12Catseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ jâ natia na jnda̱ lꞌaayâ chaꞌxjeⁿ jâ cwilatꞌmaⁿ nꞌo̱o̱ⁿyâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nda̱a̱yâ.

13Cateijndeiꞌ na ticjaachuunaꞌ jâ na nlꞌaayâ yuu na ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ.

Ndoꞌ catseicandyaandyuꞌ jâ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu natia.

Ee chaꞌwaa na yo na cwii wjaanaꞌ ꞌu cwiluiindyuꞌ na matsa̱ꞌntjomꞌ, ndoꞌ cwiluiindyuꞌ najnduꞌ,

ndoꞌ tseixmaⁿꞌ na catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ꞌu. Amén.

14’Xeⁿ ꞌo cwilatꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nda̱a̱ꞌyoꞌ, quia joꞌ mati Tsotyeꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee, nntseitꞌmaⁿ tsꞌoom ꞌo na cwilaꞌtjo̱o̱ndyoꞌ nnoom. 15Sa̱a̱ xeⁿ ꞌo ticalatꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nda̱a̱ꞌyoꞌ, quia joꞌ mati Tsotyeꞌyoꞌ xocatseitꞌmaⁿ tsꞌoom ꞌo jnaⁿꞌyoꞌ na waa.

Cantyja na nntseiꞌcwejndoꞌñe tsꞌaⁿ

16’Quia na cwilaꞌcwejndoꞌndyoꞌ, tilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na taquiomya nda̱a̱ꞌyoꞌ cweꞌ cha na caliu nnꞌaⁿ na ljoꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ. Ee mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilꞌayana taquiomya nda̱a̱na, cha caꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌcwejndoꞌndyena. Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, cweꞌ tomti juu na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ joona, joꞌ na matseinoomñenaꞌ na cwilaꞌcweꞌjndoꞌndyena. 17Sa̱a̱ ꞌu jeꞌ quia matseiꞌcwejndoꞌndyuꞌ, cwjaaꞌndyuꞌ ncheⁿꞌ xqueⁿꞌ, camaⁿꞌ njomꞌ, 18cha ticwitquiooꞌ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na matseiꞌcwejndoꞌndyuꞌ, macanda̱ nquii Tsotyeꞌ na mꞌaaⁿ na titquiooꞌñê nlqueeⁿ cwenta. Ndoꞌ jom na noomꞌm meiiⁿ titquiooꞌñê, nntioꞌnaaⁿñê ꞌu.

Jeeⁿ jnda naya ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ cañoomꞌluee

(Lc. 12:33-34)

19’Tilatjomꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na jndanaꞌ nnom tsjoomnancue yuu mꞌaⁿ cantyꞌua na nlaꞌndaaꞌ joonaꞌ, ndoꞌ yuu na nlquii chꞌmeiⁿ, ndoꞌ yuu na nnda̱a̱ nncꞌooquieꞌ naⁿcantyꞌue na nntjeiiꞌna joonaꞌ. 20Sa̱a̱ joo naya ꞌnaⁿꞌyoꞌ na quitꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ calatjomꞌyoꞌ joonaꞌ jo nandye cañoomꞌluee yuu na xocwaꞌ cantyꞌua, meiⁿ na nlquii chꞌmeiⁿ ndoꞌ meiⁿ na nncꞌooquieꞌ naⁿcantyꞌue na nntjeiiꞌ joonaꞌ. 21Ee yuu na cwilaꞌweꞌyoꞌ naya na cwilatjomꞌyoꞌ, joꞌ joꞌ ntyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ.

Tsꞌom nnom tsꞌaⁿ tseixmaⁿnaꞌ lámpara

(Lc. 11:34-36)

22’Quia na mandiꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ, matseijomnaꞌ ꞌu chaꞌna tsꞌaⁿ na tquiooꞌya na xuee mantyꞌiaaꞌ. Ee quia matseiꞌno̱ⁿꞌ ñꞌoom na mayuuꞌñeeⁿ quia joꞌ mateijndeiinaꞌ chaꞌwaa na mꞌaaⁿꞌ. 23Sa̱a̱ xeⁿ tiñeꞌcandiꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ, matseijomnaꞌ ꞌu chaꞌna tsꞌaⁿ na tisꞌa nꞌomnnom na mꞌaaⁿ na nchjaaⁿꞌ. Ee meiiⁿ na mandiꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ sa̱a̱ xeⁿ tixocatseiꞌno̱ⁿꞌ na mayuuꞌ juunaꞌ, naquiiꞌ tsꞌomꞌ matseiꞌxmaⁿꞌ chaꞌcwijom na jaaⁿñeñꞌeⁿ.

Xonda̱a̱ nndya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nda̱a̱ we patrom

(Lc. 16:13)

24’Tjaaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ juu na nnda̱a̱ nndiꞌntjomtyeⁿ nnom we patrom na ñejom. Ee nncꞌoom tsꞌaⁿ na ticueeꞌ tsꞌoom cwii patromꞌñeeⁿ, ndoꞌ nncꞌoom na wiꞌ tsꞌoom cwiicheⁿ. Oo nntsꞌaanaꞌ na nntseitꞌmaaⁿꞌñê cwii naⁿꞌñeeⁿ, ndoꞌ cwiicheⁿ tilꞌueñe. Xeⁿ na jeeⁿ cwiqueⁿndyoꞌ na nlaꞌtjomꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na nleityandyoꞌ xocjuꞌnaaⁿñenaꞌ na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee we ntyja nmeiⁿꞌ xonda̱a̱ nndyeꞌntjomꞌyoꞌ na ñejom.

Tyꞌo̱o̱tsꞌom machꞌeeⁿ cwenta ntseinaaⁿ

(Lc. 12:22-31)

25’Cweꞌ ncꞌe joꞌ, nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱: Tancꞌomꞌyoꞌ na jeeⁿ jndye mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ na cwitandoꞌyoꞌ tsjoomnancue, ljoꞌ na nlcwaꞌyoꞌ oo na nncweꞌyoꞌ, ndoꞌ liaꞌyoꞌ chiuu nleitsaaⁿꞌndyoꞌ. Ee Tyꞌo̱o̱tsꞌom mantyjeeⁿ cantyjati na cwitandoꞌyoꞌ majndeiiticheⁿ na cweꞌ nantquie na cwicwaꞌyoꞌ. Mantyjeeⁿ hasta chaꞌwaandyoꞌ ꞌo, majndeiiticheⁿ na cweꞌ liaa na cwicweeꞌyoꞌ. 26Queⁿꞌyoꞌ cwenta cantyja ꞌnaaⁿ cantsaa na maꞌntyja jo nandye. Jooyoꞌ tjaa ljoꞌ cwinomyoꞌ na nntyjeendyeyoꞌ na nlaꞌweyoꞌ nantquie na nleilꞌue ꞌio cha. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, nquii Tsotyeꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee mañequiaaⁿ na cwicwaꞌ jooyoꞌ. Ndoꞌ ꞌo cajndandyoꞌtiꞌyoꞌ ntyjeeⁿ, nchiiti cantsaa. 27Mati ¿cwaaⁿ cwiindyoꞌ ꞌo nnda̱a̱ nntsꞌaa na nleitcooñeti cweꞌ na jeeⁿ jndye matseitiuu?

28’Quia joꞌ ¿chiuu na jeeⁿ jndye mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja chiuu na nleitsaaⁿꞌndyoꞌ? Queⁿꞌyoꞌ cwenta, nꞌoom ljaaꞌ quiiꞌ jnda̱a̱, ya cwiwijnda̱naꞌ. Neiⁿncooꞌ cwiwaaꞌ ljaaꞌ. Tiquilꞌanaꞌ tsꞌiaaⁿ, meiⁿ tiquilꞌanaꞌ tsaⁿ na nluii liaanaꞌ. 29Sa̱a̱ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱: Juu rey Salomón meiiⁿ jeeⁿ tyañê, ndoꞌ tjacantyja na ya ꞌnaⁿ na tyoleichom, sa̱a̱ tîcatseijomnaꞌ na neiⁿncooꞌ liaⁿꞌaⁿ chaꞌna neiⁿncooꞌ cwii ljaaꞌmeiⁿꞌ. 30Ndoꞌ xeⁿ laaꞌtiꞌ matseichjoomñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ljaaꞌ quiiꞌ jnda̱a̱ na niomnaꞌ xuee jeꞌ ndoꞌ ꞌio cha nlconaꞌ, majndeiiticheⁿ ntyjeeⁿ chiuu nlcweeꞌyoꞌ liaa, ꞌo nnꞌaⁿ na ticalaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ. 31Joꞌ chii tancꞌomꞌyoꞌ na jeeⁿ jndye mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nnduꞌyoꞌ: “¿Chiuu nlꞌaayo̱o̱ na nlcwaaꞌa ndoꞌ na nncwa̱a̱ya?” oo nnduꞌyoꞌ: “¿Chiuu nlꞌaayo̱o̱ na nleijndaaꞌ liaaya?” 32Ee ñenquiiꞌcheⁿ nmeiⁿꞌ cwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ na ticꞌom nacje ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotyeꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee mantyjeeⁿ na tjo̱o̱ndyoꞌ chaꞌtso nmeiⁿꞌ. 33Sa̱a̱ najndyee quiandyoꞌ na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo. Ndoꞌ calꞌaꞌyoꞌ yuu na matyꞌiomyanaꞌ chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌoom, quia joꞌ nñequiaaⁿ chaꞌtso nmeiⁿꞌ na macaⁿnaꞌ ꞌo. 34Joꞌ chii tincꞌomꞌyoꞌ na jeeⁿ jndye mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ꞌnaⁿ na nlcaⁿnaꞌ ꞌo xuee na cwii wjaanaꞌ. Ee xuee ꞌio waanquia ñꞌomtiuu cwentaaꞌnaꞌ. Xuee jeꞌ maleiꞌtyeⁿ nawiꞌ na chuunaꞌ cwentaꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index