Search form

Mateo 6:2

2Cweꞌ ncꞌe joꞌ quia macheꞌ naya cwii tsꞌaⁿ, catsaꞌ na ñenncuꞌ ntyjiꞌ, tintseixuaandyuꞌ. Ee mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilꞌaya na ya nnꞌaⁿndye. Cwiꞌoona lanꞌom ñequio nꞌom nantaa cꞌuaa ndyueena na cwilꞌana naya ndyeñeeⁿꞌ, cha queⁿ nnꞌaⁿ cwenta ndoꞌ calaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ joona. Mayuuꞌcheⁿ nntsjo̱o̱ nndyeꞌyoꞌ, cweꞌ tomti juu cantyja na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ joona, joꞌ na cwitaꞌntjomna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index