Search form

Mateo 6:24

Xonda̱a̱ nndya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nda̱a̱ we patrom

(Lc. 16:13)

24’Tjaaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ juu na nnda̱a̱ nndiꞌntjomtyeⁿ nnom we patrom na ñejom. Ee nncꞌoom tsꞌaⁿ na ticueeꞌ tsꞌoom cwii patromꞌñeeⁿ, ndoꞌ nncꞌoom na wiꞌ tsꞌoom cwiicheⁿ. Oo nntsꞌaanaꞌ na nntseitꞌmaaⁿꞌñê cwii naⁿꞌñeeⁿ, ndoꞌ cwiicheⁿ tilꞌueñe. Xeⁿ na jeeⁿ cwiqueⁿndyoꞌ na nlaꞌtjomꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na nleityandyoꞌ xocjuꞌnaaⁿñenaꞌ na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee we ntyja nmeiⁿꞌ xonda̱a̱ nndyeꞌntjomꞌyoꞌ na ñejom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index