Search form

Mateo 6:25

Tyꞌo̱o̱tsꞌom machꞌeeⁿ cwenta ntseinaaⁿ

(Lc. 12:22-31)

25’Cweꞌ ncꞌe joꞌ, nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱: Tancꞌomꞌyoꞌ na jeeⁿ jndye mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ na cwitandoꞌyoꞌ tsjoomnancue, ljoꞌ na nlcwaꞌyoꞌ oo na nncweꞌyoꞌ, ndoꞌ liaꞌyoꞌ chiuu nleitsaaⁿꞌndyoꞌ. Ee Tyꞌo̱o̱tsꞌom mantyjeeⁿ cantyjati na cwitandoꞌyoꞌ majndeiiticheⁿ na cweꞌ nantquie na cwicwaꞌyoꞌ. Mantyjeeⁿ hasta chaꞌwaandyoꞌ ꞌo, majndeiiticheⁿ na cweꞌ liaa na cwicweeꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index