Search form

Mateo 6:26

26Queⁿꞌyoꞌ cwenta cantyja ꞌnaaⁿ cantsaa na maꞌntyja jo nandye. Jooyoꞌ tjaa ljoꞌ cwinomyoꞌ na nntyjeendyeyoꞌ na nlaꞌweyoꞌ nantquie na nleilꞌue ꞌio cha. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, nquii Tsotyeꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee mañequiaaⁿ na cwicwaꞌ jooyoꞌ. Ndoꞌ ꞌo cajndandyoꞌtiꞌyoꞌ ntyjeeⁿ, nchiiti cantsaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index