Search form

Mateo 6:5

Maꞌmo̱ⁿ Jesús chiuu nlana̱a̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom

(Lc. 11:2-4)

5’ꞌO quia na cwilaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, talꞌaꞌyoꞌ chaꞌna joo nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilꞌaya na ya nnꞌaⁿndye. Ee joona jeeⁿ ya nquiuna na jndooꞌcheⁿ nnꞌaⁿ cwimeintyjeeꞌna, cwilaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ lanꞌom ndoꞌ jo nqui nantaa. Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, cweꞌ tomti juu na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ joona joꞌ na cwitaꞌntjomna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index