Search form

Mateo 7:22

22Xuee na nncueꞌntyjo̱ na nntuꞌxeⁿndye nnꞌaⁿ, majndye nnꞌaⁿ nluena no̱o̱ⁿ: “Jeeⁿ ꞌu Ta, ¿aa nchii jnda̱ tquiaayâ ñꞌoom naya ꞌnaⁿꞌ ñequio najndeii na matseiꞌxmaⁿꞌ ndoꞌ tjeiiꞌâ jndyetia naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, ndoꞌ lꞌaayâ jndye ꞌnaaⁿ ñequio najnduꞌ nncuꞌ na tixocaluiinaꞌ cantyja najndeii na matseixmaⁿ tsꞌaⁿ?”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index