Search form

Mateo 8

Seinꞌmaⁿ Jesús tsꞌaⁿ na chuu tycu lepra

(Mr. 1:40-45; Lc. 5:12-16)

1Quia na jndyocue Jesús ta na tjaaⁿ, jndyendye nnꞌaⁿ tquiontyjo̱ naxeeⁿꞌeⁿ. 2Tyjeeꞌcañoom cwii tsꞌaⁿ na chuu tycu lepra, tjatseicandyooꞌñe, tcoꞌ xtye jo nnoom, tso:

—Ta, ntyjii na ꞌu nnda̱a̱ nntseinꞌmaⁿꞌ ja, xeⁿ lꞌue tsꞌomꞌ.

3Ndoꞌ Jesús seintyjo̱o̱ⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ, tyenquioomꞌm tsaⁿꞌñeeⁿ, matsoom nnom:

—Lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ. Canꞌmaⁿꞌ.

Ndoꞌ mañoomꞌ nꞌmaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ, mana tsu tycu lepra. 4Quia joꞌ tso Jesús nnoom:

—Ndiꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿcwii tsꞌaⁿ ticatsuꞌ nnom chiuu waa na tuii. Sa̱a̱ cjaꞌ, cjaꞌtseicaꞌmo̱ⁿndyuꞌ nnom tyee, ndoꞌ quiaaꞌ quiooꞌ nnoom na tseixmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ na sa̱ꞌntjom Moisés. Luaaꞌ catsaꞌ cha caluiꞌyuuꞌnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jnda̱ nꞌmaⁿꞌ.

Seinꞌmaⁿ Jesús mosooꞌ capeitaⁿ, tsꞌaⁿ romano

(Lc. 7:1-10)

5Xjeⁿ na mawjaaquieeꞌ Jesús tsjoom Capernaum, cwii capeitaⁿ na matsa̱ꞌntjom cwii siaⁿnto sondaro seicandyooꞌñe nacañomꞌm. Sꞌaa tyꞌoo nnoom. 6Tso:

—ꞌU Ta, moso ꞌnaⁿya macanda̱ cweꞌ waaⁿ na waa wꞌaya, teiꞌcaljoo tycutqueeⁿ jom. Jeeⁿ cwajndii maquiinaꞌ jom.

7Tso Jesús nnom:

—Nncjo̱, nntseinꞌmaⁿya jom.

8Sa̱a̱ tꞌo̱ capeitaⁿ, tsoom:

—ꞌU Ta, ticatseixmaⁿya na nncjaꞌquieꞌ naquiiꞌ wꞌaya. Mantyjii meiiⁿ cweꞌ ñꞌoom catsuꞌ, mana nnꞌmaⁿ moso ꞌnaⁿya. 9Ee mati ja mꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom. Ndoꞌ mati nnco̱ mꞌaⁿ sondaro na matsa̱ꞌntjo̱ⁿ. Quitsjo̱o̱ nnom cwii joona: “Cjaꞌ luaaꞌ”, ndoꞌ wjaa. Quitsjo̱o̱ nnom cwiicheⁿ: “Candyoꞌ luaa”, ndoꞌ ndyo. Quitsjo̱o̱ nnom cwii cwii moso ꞌnaⁿya: “Catsaꞌ tsꞌiaaⁿwaaꞌ”, ndoꞌ ntsꞌaa.

10Jeeⁿ tjaweeꞌ tsꞌom Jesús quia na jñeeⁿ ñꞌoom ꞌndyoo tsaⁿꞌñeeⁿ. Tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiꞌoontyjo̱ naxeeⁿꞌeⁿ:

—Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ Israel tyooljei cwii tsꞌaⁿ na matseiyuꞌya tsꞌom chaꞌna tsaⁿmꞌaaⁿꞌ. 11Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, jndye nnꞌaⁿ na nchii nnꞌaⁿ Israel nnaⁿ naⁿꞌñeeⁿ jo ntyja na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ ñequio ntyja na mawjaacue ñeꞌquioomꞌ. Ndoꞌ yuu na mꞌaⁿ Abraham ñꞌeⁿ Isaac ñꞌeⁿ Jacob yuu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ñequio na neiiⁿna nncwindyuaandyena na nlcwaꞌna ñꞌeⁿ naⁿꞌñeeⁿ. 12Sa̱a̱ nquiee nnꞌaⁿ judíos na qui na cwentaana cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nncwjiꞌnaꞌ joona joꞌ joꞌ. Nncjuꞌnaꞌ joona yuu na tjacantyja na jaaⁿñe. Joꞌ joꞌ nncꞌomna na nlaꞌxuaana na matseiꞌndaaꞌnaꞌ nꞌomna. Ndoꞌ nnteinquiena ndeiꞌnꞌomna na maquiinaꞌ joona.

13Quia joꞌ tso Jesús nnom capeitaⁿꞌñeeⁿ:

—Chaꞌxjeⁿ na jnda̱ seiyuꞌ, maxjeⁿ joꞌ nluii. Cjaꞌlcweꞌ na waa waꞌ.

Ndoꞌ mañejuu xjeⁿꞌñeeⁿ nꞌmaⁿ mosooꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ.

Seinꞌmaⁿ Jesús sta̱xeeⁿꞌ Simón Pedro

(Mr. 1:29-31; Lc. 4:38-39)

14Tjaquieeꞌ Jesús waaꞌ Pedro. Ljeiiⁿ na waa sta̱xeeⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ cjooꞌ jnduu. Matseiconaꞌ juu. 15Tyenquioomꞌm tsꞌo̱ tsaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ mañoomꞌ tjameintyjeeꞌ na matseiconaꞌ juu. Teicantyja, to̱ꞌ na mandiꞌntjom nda̱a̱na.

Seinꞌmaⁿ Jesús jndye nnꞌaⁿwii

(Mr. 1:32-34; Lc. 4:40-41)

16Quia na jnda̱ tmaaⁿya, tquiocho nnꞌaⁿ jndye ncꞌiaana na cwileiꞌcho jndyetia na mꞌaaⁿ Jesús. Ñeꞌcwii sa̱ꞌntjoom na caluiꞌ jndyetia, quia joꞌ jluiꞌna naquiiꞌ nꞌom naⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ seinꞌmaaⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿwii. 17Luaaꞌ tuii cha caluiꞌljuuꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyoñequiaa profeta Isaías. Tso tsaⁿꞌñeeⁿ: “Manquiityeeⁿ teijneiⁿ jaa cantyja na tijndeiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya. Ndoꞌ mati seinꞌmaaⁿ jaa chaꞌtso ntycu na ñejleichuunaꞌ jaa.”

Nnꞌaⁿ na ñeꞌcꞌoontyjo̱ naxeⁿꞌ Jesús

(Lc. 9:57-62)

18Quia na ntyꞌiaaꞌ Jesús na jndyendye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ nacañomꞌm, tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê na calaꞌjndaaꞌndyena wꞌaandaa na nncꞌoona xndyaaꞌ ndaaluee. 19Ndoꞌ tjantyjaaꞌ cwii tsꞌaⁿ na maꞌmo̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Matso nnoom:

—Maestro, nncjo̱ntyjo̱ naxeⁿꞌ meiⁿyuucheⁿ na wjaꞌ.

20Tꞌo̱ Jesús nnom, tsoom:

—Joo canndye maniom lueꞌwꞌaayoꞌ ndoꞌ cantsaa na cwimaꞌntyja mati maniom cantquiaayoꞌ, sa̱a̱ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee meiⁿ yuu na nncwajndya̱, tjaaꞌnaⁿ.

21Cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na matseijomñe ñꞌeⁿñê, matso nnoom:

—Ta, quiaaꞌ ñꞌomꞌ na nndiꞌntjo̱ⁿtya̱ nnom tsotya̱, hasta xeⁿ jnda̱ tyꞌiuya jom, quia joꞌ yuuꞌ jeꞌ nñꞌa̱ⁿya ñꞌeⁿndyuꞌ.

22Tꞌo̱ Jesús nnom, matsoom:

—Jndye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ na tyootandoꞌ cantyja ꞌnaⁿya. Mꞌaⁿna chaꞌcwijom lꞌoo. Caꞌndiiꞌ na joona catyꞌiuundye ntyjeena. Sa̱a̱ ꞌu jeꞌ, candyoꞌtseijomndyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱.

Seicheⁿ Jesús jndye ñꞌeⁿ nmo̱ⁿ ndaaluee

(Mr. 4:35-41; Lc. 8:22-25)

23Quia joꞌ tuo̱o̱ⁿ tsꞌom wꞌaandaa, mandi ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. 24Luaa tuii, tyoowijndye ꞌoona, tioo cwii jndye tꞌmaⁿ jndeii nnom ndaaluee, mawaa na wjaanchjeeñe nmo̱ⁿ wꞌaandaa. Ndoꞌ jom watsom. 25Ndoꞌ tyꞌentyjaaꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê jlaꞌnlcwina jom, jluena:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, cwjiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ jaa, manncwja̱a̱ya.

26Quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—ꞌO nnꞌaⁿ na ticalaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ¿chiuu na cwilacatyuendyoꞌ?

Ndoꞌ teicantyjaaⁿ, seitiaaⁿꞌaⁿ jndyeꞌñeeⁿ ñequio ndaaluee, mana teicheⁿñꞌeⁿnaꞌ. 27Cweꞌ seiñꞌeeⁿꞌtonaꞌ naⁿꞌñeeⁿ, jluena:

—¿ꞌÑeeⁿ cwiluiiñe tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ waljooꞌ? Jndaꞌjom meiiⁿ jndye, meiiⁿ ndaaluee cwilaꞌcanda̱naꞌ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjoom.

Nnꞌaⁿ Gadara na laꞌxmaⁿ naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom

(Mr. 5:1-20; Lc. 8:26-39)

28Jnda̱ joꞌ jluiꞌna cwiicheⁿ xndyaaꞌ ndaaluee, ndyuaa nnꞌaⁿ gadarenos, we nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ naⁿjndii tyꞌecatjomndye jom. Jluiꞌna yuu niom ndeiꞌluaa, jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ wjeena hasta leicanda̱a̱ nncwinom tsꞌaⁿ natoꞌñeeⁿ. 29Luaa tuii, jndeii jlaꞌxuaana, jluena:

—¿Ljoꞌ nntsaꞌ ñꞌeⁿndyô̱, ꞌu Jesús, Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom? ¿Aa jnda̱ jndyoꞌ na nlcoꞌwiꞌ jâ, meiiⁿ tyooweꞌntyjo̱ xjeⁿ na nntuꞌxeⁿndyô̱?

30Joꞌ joꞌ chjooti matquio̱o̱ꞌti mꞌaⁿ cwii tmaaⁿꞌ tꞌmaⁿ calcu na cwicwaꞌ. 31Ndoꞌ naⁿjndiiꞌñeeⁿ jlaꞌtyꞌoondyena nnoom jluena:

—Xeⁿ na nncwjiꞌ jâ naquiiꞌ nꞌom naⁿmꞌaⁿ, quiaaꞌ ñꞌomꞌ na nntsaquia̱a̱ꞌâ naquiiꞌ nꞌom calcu na mꞌaⁿ luaaꞌ.

32Quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—Cwa, catsaꞌyoꞌ.

Mana jluiꞌna, tyꞌequieꞌnomna naquiiꞌ nꞌom calcuꞌñeeⁿ. Ndoꞌ chaꞌwaa tmaaⁿꞌ calcuꞌñeeⁿ tmaⁿꞌnquioyoꞌ, mana teiꞌtyuꞌyoꞌ ꞌndyoo ndaaluee. Tja̱yoꞌ quiiꞌ ndaa.

33Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwijndooꞌ jooyoꞌ, jleiꞌnomna, tyꞌequieꞌna quiiꞌ tsjoom. Tcuu tcuu tyolaꞌcandiina chiuu waa na tjoomna ñꞌeⁿ calcuꞌñeeⁿ ñequio chiuu waa na nꞌmaaⁿ we naⁿꞌñeeⁿ na tyoleiꞌcho naⁿjndii. 34Quia joꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ jluiꞌna, tyꞌena na mꞌaaⁿ Jesús. Ndoꞌ quia na tjomndyena jom, lꞌana tyꞌoo nnoom na calueeⁿꞌeⁿ ndyuaana.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index