Search form

Mateo 8:11

11Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, jndye nnꞌaⁿ na nchii nnꞌaⁿ Israel nnaⁿ naⁿꞌñeeⁿ jo ntyja na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ ñequio ntyja na mawjaacue ñeꞌquioomꞌ. Ndoꞌ yuu na mꞌaⁿ Abraham ñꞌeⁿ Isaac ñꞌeⁿ Jacob yuu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ñequio na neiiⁿna nncwindyuaandyena na nlcwaꞌna ñꞌeⁿ naⁿꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index