Search form

Mateo 8:4

4Quia joꞌ tso Jesús nnoom:

—Ndiꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿcwii tsꞌaⁿ ticatsuꞌ nnom chiuu waa na tuii. Sa̱a̱ cjaꞌ, cjaꞌtseicaꞌmo̱ⁿndyuꞌ nnom tyee, ndoꞌ quiaaꞌ quiooꞌ nnoom na tseixmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ na sa̱ꞌntjom Moisés. Luaaꞌ catsaꞌ cha caluiꞌyuuꞌnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jnda̱ nꞌmaⁿꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index