Search form

Mateo 9

Seinꞌmaⁿ Jesús tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌee

(Mr. 2:1-12; Lc. 5:17-26)

1Quia joꞌ tuo̱nndaꞌ Jesús tsꞌom wꞌaandaa ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Teiꞌtyꞌiooꞌna ndaaluee. Mana tquiena tsjoom yuu na macꞌeⁿ Jesús. 2Ndoꞌ tquioñꞌom nnꞌaⁿ cwii tsꞌaⁿwiiꞌ na mꞌaaⁿ, cweꞌ ñꞌeⁿ tsuee. Tsaⁿꞌñeeⁿ tycutqueeⁿ teiꞌljoo jom mana teintjeiⁿ ncꞌeeⁿ. Quia na ntyꞌiaaꞌ Jesús na tꞌmaⁿ cwilaꞌyuꞌya nꞌom naⁿꞌñeeⁿ, tsoom nnom tsaⁿwiiꞌ:

—ꞌU jndaaya, cꞌomꞌ tꞌmaaⁿꞌndyuꞌ tsꞌomꞌ. Ja jnda̱ seitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌu chaꞌtso jnaⁿꞌ na waa.

3Quia joꞌ cwanti nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés tyomꞌaaⁿꞌ nꞌomna, cwiluena: “Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ ñꞌoom ntjeiⁿ matseineiiⁿ ee machꞌeeⁿ na ljoꞌyu cwiluiiñê ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.” 4Jesús maxjeⁿ mantyjeeⁿ na luaaꞌ cwilaꞌtiuuna. Joꞌ chii tsoom nda̱a̱na:

—¿Chiuu na ticuaaya nquiuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱? 5¿Cwaaⁿ ñꞌoom cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na tijndeiꞌtinaꞌ na nntsjo̱o̱ nnom tsaⁿmꞌaaⁿ, aa nchii chaꞌna jnda̱ tsjo̱o̱ nnoom na matseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿꞌaⁿ na waa? Oo ¿aa nchii nquiuꞌyoꞌ na jndeiꞌtinaꞌ na nntsjo̱o̱ quicantyjaaⁿ, cjaacaⁿ? 6Queⁿꞌyoꞌ cwenta, ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee mꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ na waa na jndo̱ na matseixmaⁿya tsjoomnancuewaañe na nntseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿ nnꞌaⁿ.

Quia joꞌ tsoom nnom tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌee:

—ꞌU re, quicantyjaꞌ, catseilcwiindyuꞌ tsuee ꞌnaⁿꞌ. Cjaꞌtoꞌ waꞌ.

7Ndoꞌ teicantyjaaⁿ, mana tjaaⁿ waⁿꞌaⁿ. 8Ndoꞌ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na ntyꞌiaa na luaaꞌ, tyueneiiⁿna ndoꞌ tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tquiaaⁿ najneiⁿ nnom Jesús na nnteijndeiinaꞌ nnꞌaⁿ.

Maꞌmaⁿ Jesús Mateo

(Mr. 2:13-17; Lc. 5:27-32)

9Jluiꞌ Jesús joꞌ joꞌ, mana tjaaⁿ. Ndoꞌ ljeiiⁿ ja na jndyuya Mateo. Wacatya̱ⁿ wꞌaa yuu cwitioom nnꞌaⁿ tsꞌiaaⁿnda̱a̱na cwentaaꞌ gobiernom. Tsoom no̱o̱ⁿ:

—Candyoꞌtseijomndyuꞌ ñequio tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa.

Mañoomꞌ teicantyjaya, tjo̱tseijomndyo̱ ñequioñê.

10Luaa tuii, wacatyeeⁿ Jesús nacañoomꞌ meiⁿsa wꞌaya. Ndoꞌ naⁿcwitoꞌñoom tsꞌiaaⁿnda̱a̱ nnꞌaⁿ cwentaaꞌ gobiernom ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja na nquiu nnꞌaⁿ fariseos, ñeꞌnaaⁿꞌ meindyuaandyena ñꞌeⁿñê ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. 11Sa̱a̱ quia na ntyꞌiaa nnꞌaⁿ fariseos na luaaꞌ machꞌeeⁿ, taꞌxꞌeena nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, jluena:

—¿Chiuu na macwaꞌ maestro ꞌnaⁿꞌyoꞌ ñequio naⁿcwitoꞌñoom tsꞌiaaⁿnda̱a̱ nnꞌaⁿ cwentaaꞌ gobiernom ndoꞌ ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom?

12Quia na jndii Jesús na luaaꞌ cwiluena, tsoom:

—Nnꞌaⁿ na tiwii titjo̱o̱ndyena tsꞌaⁿ na machꞌee nasei. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na wii tjo̱o̱ndyena tsaⁿꞌñeeⁿ. 13Waa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na luaa matsonaꞌ: “Ja cajndati ntyjii na nncꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ nchiiti na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ quiooꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ ja.”

Tsoti Jesús:

—Catsaꞌyoꞌ ndoꞌ calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ ñeꞌcaꞌmo̱ⁿ ñꞌoomwaaꞌ. Ee ja nchii na jndyo̱o̱ na nncwaⁿya nnꞌaⁿ na cwilꞌa na matyꞌiomyanaꞌ, sa̱a̱ jndyo̱o̱ na nncwaⁿya nnꞌaⁿjnaⁿ na calcweꞌ nꞌomna.

¿Aa macaⁿnaꞌ na nlaꞌcwejndoꞌndye nnꞌaⁿ?

(Mr. 2:18-22; Lc. 5:33-39)

14Quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na mañequiaa Juan, tyquieꞌcañomna Jesús. Tyolaꞌncjooꞌndyena, jluena:

—¿Chiuu na jâ ñequio nnꞌaⁿ fariseos jndye ndiiꞌ cwilaꞌcwejndoꞌndyô̱, sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyuꞌ tiquilaꞌcwejndoꞌndyena?

15Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, seineiiⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ:

—Joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ nquii tsꞌaⁿ na macoco, ¿aa nncꞌomna na chjooꞌ nꞌomna yocheⁿ na cwiwitꞌmaaⁿꞌ na ndicwaⁿ mꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ quiiꞌntaaⁿna? Xocatsꞌaanaꞌ. Sa̱a̱ nncueꞌntyjo̱ xuee na nncwjiꞌnaꞌ juu tsꞌaⁿ na macoco quiiꞌntaaⁿna. Quia ljoꞌcheⁿ nncꞌomna na chjooꞌ nꞌomna ndoꞌ nlaꞌcwejndoꞌndyena.

16Quia joꞌ seineiⁿti Jesús ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom xco na jndyoñꞌoom. Tsoom:

—Ticatyꞌiomyanaꞌ na nntseiyo̱ tsꞌaⁿ liaa ntsaa ñꞌeⁿ cwii taⁿꞌ liaa xco na tyootmaⁿ. Ee xeⁿ na ljoꞌ nntsꞌaa, nncjaateii liaa xco, nncꞌiooꞌñenaꞌ liaa ntsaa ndoꞌ liaa ntsaa cwajndiiti njndiiꞌñenaꞌ. 17Meiⁿ xocatiom tsꞌaⁿ winom xco tsꞌom tjaⁿ na jnda̱ teilꞌue, ee xeⁿ na luaaꞌ ntsꞌaa tsꞌaⁿ, ntyꞌiooꞌ tjaⁿ, mana cwiwindaaꞌñꞌeⁿ juunaꞌ ndoꞌ mati nlcweꞌ winom. Maxjeⁿ nntiom tsꞌaⁿ winom tsꞌom tjaⁿ xco ndoꞌ laaꞌtiꞌ meiⁿ tjaⁿ xocwiꞌndaaꞌ meiⁿ winom.

Yuscuchjoo jnda Jairo

(Mr. 5:21-43; Lc. 8:40-56)

18Yocheⁿ na matseineiⁿ Jesús ñꞌoommeiⁿꞌ, tyjeꞌcañoom cwii tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Tcoꞌ xtye jo nnoom, tso:

—Jeꞌndyo tueꞌ nomjndaaya. Sa̱a̱ xeⁿ wjaꞌ na nntioꞌ tsꞌo̱ꞌ nacjoomꞌm, nncwandoꞌnnaaⁿꞌaⁿ. Cwa cjaꞌ, catioꞌyaꞌ tsꞌo̱ꞌ nacjoomꞌm, quia joꞌ nncwandoꞌxcoom.

19Ndoꞌ teicantyja Jesús, tjantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ñequio jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê. 20Luaa tuii, jndyontyjo̱ cwii yuscu naxeⁿꞌ Jesús na nioom wiiꞌ. Yuscuꞌñeeⁿ jnda̱ canchooꞌwe chu na tyoocameintyjeeꞌ na cwicaa nioomꞌm. Jndyotseicandyooꞌñê, tꞌueeⁿ ꞌndyoo liaaꞌ Jesús. 21Ee seitioom naquiiꞌ tsꞌoom: “Xeⁿ cweꞌ na nnda̱a̱ nñequiuuꞌa liaⁿꞌaⁿ, quia joꞌ nnꞌmaⁿya.” 22Taqueⁿ Jesús ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ yuscuꞌñeeⁿ. Tsoom nnom:

—ꞌU jndaaya, cꞌomꞌ tꞌmaaⁿꞌndyuꞌ tsꞌomꞌ. Ncꞌe na matseiyuꞌya tsꞌomꞌ ñꞌeⁿndyo̱, jnda̱ nꞌmaⁿꞌ.

Ndoꞌ mañejuu xjeⁿꞌñeeⁿ nꞌmaⁿ.

23Jnda̱ tueeꞌ Jesús waaꞌ Jairoꞌñeeⁿ, tjaqueⁿꞌeⁿ naquiiꞌ wꞌaa. Ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwitjo̱o̱ꞌ nmaaⁿ, ñequio jndye ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na tacwaxua ndyuee. 24Tsoom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—Caluiꞌyoꞌ, ee nchii na jnda̱ tueꞌ yuscuchjoomꞌaaⁿꞌ. Cweꞌ watsoo.

Sa̱a̱ cweꞌ teincona jom. 25Jnda̱ na tjeiiⁿꞌeⁿ naⁿꞌñeeⁿ chꞌeⁿ, tjaqueⁿꞌeⁿ yuu ndiiꞌ tsꞌoochjoo, tꞌueeⁿ tsꞌo̱. Teintyja yuꞌñeeⁿ. 26Chaꞌwaa tsꞌo̱ndaaꞌñeeⁿ tꞌom ñꞌoom na tuii na luaaꞌ.

Seinꞌmaⁿ Jesús we naⁿnchjaaⁿ

27Na mawjaati Jesús tyꞌentyjo̱ we naⁿnchjaaⁿ naxeeⁿꞌeⁿ. Jndeii tyolaꞌxuaana, tyoluena:

—Ta, ꞌu na cwiluiindyuꞌ tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ David na jndyowicantyjooꞌ, cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ jâ.

28Quia na tjaqueⁿꞌeⁿ quiiꞌ wꞌaa, tyꞌentyjo̱ naⁿnchjaaⁿꞌñeeⁿ naxeeⁿꞌeⁿ. Tsoom nda̱a̱na:

—¿Aa cwilayuꞌyoꞌ na nnda̱a̱ nntsꞌaaya na nntyꞌiaꞌyoꞌ?

Tꞌo̱o̱na nnoom jluena:

—Ta, cwilayuuꞌâ na nnda̱a̱ nntsaꞌ.

29Quia joꞌ tyenquioomꞌm luaꞌnda̱a̱na, tsoom:

—Catsꞌaanaꞌ chaꞌxjeⁿ na cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ.

30Mana tcoꞌyanaꞌ nꞌomnda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ tqueⁿtyeⁿ Jesús ñꞌoom nda̱a̱na, tsoom:

—Calꞌaꞌyoꞌ cwenta na meiⁿcwii tsꞌaⁿ ticalaneiⁿꞌyoꞌ nnom ꞌñeeⁿ seinꞌmaⁿ ꞌo.

31Sa̱a̱ yuu waa, jluiꞌ naⁿꞌñeeⁿ joꞌ joꞌ, to̱ꞌna, tyotꞌoomna ñꞌoom ya cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌwaa tsꞌo̱ndaaꞌñeeⁿ.

Seinꞌmaⁿ Jesús tsꞌaⁿ na tileicatseineiⁿ

32Xjeⁿ na cwiꞌoo naⁿꞌñeeⁿ, luaa tuii, tquioñꞌom nnꞌaⁿ cwii tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ Jesús. Tileicatseineiⁿ na maleiñꞌoom jndyetia juu. 33Quia na jnda̱ tjeiiⁿꞌeⁿ jndyetia naquiiꞌ tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ, jnaaⁿ na matseineiⁿ. Tyueneiiⁿ nnꞌaⁿ, jluena:

—Meiⁿ chaꞌwaa ndyuaaya ndyuaa Israel, tijoom ñentyꞌiaaya cwii nnom chaꞌna luaaꞌ.

34Sa̱a̱ nnꞌaⁿ fariseos tueeꞌna ñꞌoom nacjooꞌ Jesús, jluena:

—Cantyja najndeii nquii na cwiluiitquieñe nda̱a̱ naⁿjndii, joꞌ na macwjeeⁿꞌeⁿ naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ.

Wiꞌ tsꞌom Jesús nnꞌaⁿ

35Tyomanom Jesús chaꞌtso njoom tꞌmaⁿ ñequio njoom nchꞌu tsꞌo̱ndaa Galilea. Tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ naquiiꞌ lanꞌom. Tyoñequiaaⁿ ñꞌoom naya cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tyotseinꞌmaaⁿ nnꞌaⁿ ticwii cwii nnom tycu na wiina, ñꞌeⁿ ticwii cwii nnom na tajndeiiꞌ nꞌomna na maquiinaꞌ. 36Quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye, tꞌoom na wiꞌ tsꞌoom naⁿꞌñeeⁿ ee cweꞌ mꞌaⁿntjeiⁿtona ndoꞌ tjaa ꞌñeeⁿ na nnteijndeii joona. Laxmaⁿna chaꞌcwijom cwii tmaaⁿꞌ canmaⁿ na tjaa ꞌñeeⁿ juu na ya nnteixꞌee. 37Quia joꞌ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na maꞌmo̱o̱ⁿ na jndye nnꞌaⁿ mamꞌaⁿ na nndye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom sa̱a̱ tijndye nnꞌaⁿ na nntjeiꞌyuuꞌndye nda̱a̱na. Tsoom ñꞌoom tjañoomꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê:

—Jeeⁿ ya jnda̱ tueꞌ ntjom, sa̱a̱ naⁿntjom tijndyendyena. 38Joꞌ chii calaꞌtyꞌoondyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jom cwentaaⁿꞌaⁿ ntjomꞌñeeⁿ, na cajñoom nnꞌaⁿ na cꞌoocatyjeendye ntjoomꞌm.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index