Search form

Mateo 9:13

13Waa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na luaa matsonaꞌ: “Ja cajndati ntyjii na nncꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ nchiiti na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ quiooꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ ja.”

Tsoti Jesús:

—Catsaꞌyoꞌ ndoꞌ calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ ñeꞌcaꞌmo̱ⁿ ñꞌoomwaaꞌ. Ee ja nchii na jndyo̱o̱ na nncwaⁿya nnꞌaⁿ na cwilꞌa na matyꞌiomyanaꞌ, sa̱a̱ jndyo̱o̱ na nncwaⁿya nnꞌaⁿjnaⁿ na calcweꞌ nꞌomna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index