Search form

Mateo 9:15

15Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, seineiiⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ:

—Joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ nquii tsꞌaⁿ na macoco, ¿aa nncꞌomna na chjooꞌ nꞌomna yocheⁿ na cwiwitꞌmaaⁿꞌ na ndicwaⁿ mꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ quiiꞌntaaⁿna? Xocatsꞌaanaꞌ. Sa̱a̱ nncueꞌntyjo̱ xuee na nncwjiꞌnaꞌ juu tsꞌaⁿ na macoco quiiꞌntaaⁿna. Quia ljoꞌcheⁿ nncꞌomna na chjooꞌ nꞌomna ndoꞌ nlaꞌcwejndoꞌndyena.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index