Search form

Mateo 9:16

16Quia joꞌ seineiⁿti Jesús ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom xco na jndyoñꞌoom. Tsoom:

—Ticatyꞌiomyanaꞌ na nntseiyo̱ tsꞌaⁿ liaa ntsaa ñꞌeⁿ cwii taⁿꞌ liaa xco na tyootmaⁿ. Ee xeⁿ na ljoꞌ nntsꞌaa, nncjaateii liaa xco, nncꞌiooꞌñenaꞌ liaa ntsaa ndoꞌ liaa ntsaa cwajndiiti njndiiꞌñenaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index