Search form

Mateo 9:2

2Ndoꞌ tquioñꞌom nnꞌaⁿ cwii tsꞌaⁿwiiꞌ na mꞌaaⁿ, cweꞌ ñꞌeⁿ tsuee. Tsaⁿꞌñeeⁿ tycutqueeⁿ teiꞌljoo jom mana teintjeiⁿ ncꞌeeⁿ. Quia na ntyꞌiaaꞌ Jesús na tꞌmaⁿ cwilaꞌyuꞌya nꞌom naⁿꞌñeeⁿ, tsoom nnom tsaⁿwiiꞌ:

—ꞌU jndaaya, cꞌomꞌ tꞌmaaⁿꞌndyuꞌ tsꞌomꞌ. Ja jnda̱ seitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌu chaꞌtso jnaⁿꞌ na waa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index