Search form

Mateo 9:6

6Queⁿꞌyoꞌ cwenta, ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee mꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ na waa na jndo̱ na matseixmaⁿya tsjoomnancuewaañe na nntseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿ nnꞌaⁿ.

Quia joꞌ tsoom nnom tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌee:

—ꞌU re, quicantyjaꞌ, catseilcwiindyuꞌ tsuee ꞌnaⁿꞌ. Cjaꞌtoꞌ waꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index