Search form

Romanos 1

Xmaⁿndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tsjoom Roma

1Ja Pablo cwiluiindyo̱ apóstol cwentaaꞌ Jesucristo. Jom tyꞌioom tsꞌiaaⁿ ja na matseixmaⁿya tsꞌaⁿ na majñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nñequiaya ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ cantyja na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê joona.

2Matseicwanom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê nnꞌaⁿ. Tandyo xuee tꞌmo̱o̱ⁿ na ljoꞌ nntsꞌaaⁿ ñequio ñꞌomndyuee profetas. Jlaꞌljeiina ñꞌoomꞌñeeⁿ na ljuꞌ laꞌxmaⁿnaꞌ. 3Juu ñꞌoom nayaꞌñeeⁿ matꞌuiinaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jnaaⁿ, nquii Ta Jesucristo. Cantyja na tsꞌaⁿ jom, tuiiñê tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ rey David na jndyowicantyjooꞌ. 4Jnda̱ chii tꞌmo̱ⁿ Espíritu Santo na Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu ndoꞌ waa najndeii. Teitquiooꞌ naljoꞌ ee jnda̱ na tueꞌ tandoꞌxco quiiꞌntaaⁿ lꞌoo. 5Ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom macandaya naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na majñoom ja tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue. Ee lꞌue tsꞌoom na meiⁿquiayuucheⁿ caliu nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ waa na jnda̱ sꞌaaⁿ, cha calaꞌyuꞌya nꞌomna ndoꞌ calaꞌcanda̱na jo nnoom. 6Mati mañꞌoomnaꞌ ꞌo, ee maqueeⁿꞌñê ꞌo na calaꞌxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo.

7Matseicwano̱ⁿ cartawaa na mꞌaⁿꞌ chaꞌtsondyoꞌ ꞌo na candyaꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaⁿꞌyoꞌ Roma, na maqueeⁿꞌñê na cwiluiindyoꞌ cwentaaⁿꞌaⁿ. Nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio Ta Jesucristo quiana na tjaa ñomtiuu cꞌomꞌyoꞌ jo nda̱a̱na ñequio naya na laxmaⁿna.

Ñeꞌcjaacandoꞌ Pablo nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ Roma

8Najndyee ncꞌe Jesucristo, mañequiaya na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌomya cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ. Ee meiⁿyuucheⁿ na mawa̱ya, ya ñꞌoom cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ cantyja na cwilaꞌyuꞌya ñꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê. 9Manoomꞌm na mayuꞌa na ticjo̱meintyja̱a̱ꞌa na macaⁿꞌa nnoom na cateijneiⁿ ꞌo. Mꞌaaⁿya na xcweeꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya na mandiꞌntjo̱ⁿya nnoom. Ndoꞌ ñequiiꞌcheⁿ matseina̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ ñꞌoom naya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jnaaⁿ Jesucristo. 10Ñequiiꞌcheⁿ na macaⁿꞌa nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha xeⁿ na jom lꞌue tsꞌoom nncueꞌntyjo̱ na nnda̱a̱ nncjo̱cando̱o̱ꞌa ꞌo. 11Ee ntyjaaꞌya tsꞌo̱o̱ⁿya na nncua̱ꞌcaño̱o̱ⁿya na nnteijndeiya ꞌo ñequio ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha nntsanaꞌjnda̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 12Luaaꞌ lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ cha juu na cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê ñequio juu na matseiyuꞌya tsꞌo̱o̱ⁿya tjoomꞌ nnteijndeiinaꞌ ꞌo ndoꞌ nnteijndeiinaꞌ ja.

13ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na caliuꞌyoꞌ na jndye ndiiꞌ tyotseijndaaꞌndyo̱ na nncua̱ꞌcaño̱o̱ⁿya ꞌo, sa̱a̱ ñeseicuꞌnaꞌ ja. Luaaꞌ waa na ñetqueⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ, cha cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na nntsꞌaaya majndyeti nnꞌaⁿ nntioondye lꞌo̱o̱ⁿ, ndoꞌ mati ꞌo nntsaalaꞌno̱ⁿꞌtiꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ quiluii quiiꞌntaaⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos. 14Ee matseijomnaꞌ ja chaꞌcwijom cwii tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿ chujnaⁿ, tseixmaⁿya na ljoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌneiⁿ ñꞌoom griego, ndoꞌ mati nda̱a̱ meiⁿquia nnꞌaⁿ na tjachuiiꞌ ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ. Oo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii, ndoꞌ mati nda̱a̱ nnꞌaⁿ na ticataꞌjnaaⁿꞌ ljeii. 15Joꞌ chii jeeⁿ queeⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya na mati nñequiaya ñꞌoom na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ nda̱a̱ ꞌo quia na nncua̱ya na mꞌaⁿꞌyoꞌ Roma.

Waa najndeii ñꞌoom naya

16Tijnaaⁿꞌa cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee juunaꞌ cwiluiiñenaꞌ najneiⁿ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñꞌoom nayaꞌñeeⁿ. Najndyee machꞌeeⁿ na ljoꞌ ñequio nnꞌaⁿ judíos ndoꞌ mati ñequio meiⁿquia nnꞌaⁿ. 17Juu ñꞌoom nayaꞌñeeⁿ matseicandiinaꞌ chiuu machꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom na maqueeⁿ jaa na tjaa jnaⁿ laxmaaⁿya jo nnoom ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ Jesucristo. Ee waa ñꞌoomꞌm na teiljeii na matsonaꞌ na ljoꞌ: “Nquii tsꞌaⁿ na maqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ, catseiyuꞌya tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿñê.”

Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ jnda̱ jlaꞌtjo̱o̱ndyena

18Ee xjeⁿ cañoomꞌlueecheⁿ matseicano̱o̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matseiwꞌeeⁿ nacjoo nnꞌaⁿ na cwilꞌa chaꞌtso nnom na cwajndii ñequio natia. Na nmeiiⁿꞌ cwilꞌana, cwilaꞌlcweꞌna ntꞌom nnꞌaⁿ na ñeꞌcaliu ñꞌoom na mayuuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 19Ee naquiiꞌ nꞌomna maxjeⁿ manquiuyana ñꞌoom na mayuuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee manquiityeeⁿ jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ chiuu matseixmaaⁿ nda̱a̱na. 20Ee ljoꞌ na titquiooꞌ na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnda̱a̱ nncwajnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ joꞌ quia na mantyꞌiaaꞌ chaꞌtso na sꞌaaⁿ. Ee xjeⁿ na tuiicheⁿ tsjoomnancue cwiwitquiooꞌya na jom cwiluiiñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ chaꞌwaa xuee waa na jneiⁿ. Joꞌ chii nnꞌaⁿ natia ljoꞌ cwilꞌa xocanda̱a̱ nluena na tjaaꞌnaⁿ jnaⁿ cachona, meiⁿ xocanda̱a̱ ntaꞌñoomꞌndyena. 21Ee meiiⁿ na cwilaꞌno̱ⁿꞌna cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom sa̱a̱ maxjeⁿ tîcalaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom chaꞌxjeⁿ na macaⁿnaꞌ. Meiⁿ na quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ tiñeꞌnquiana. Ndoꞌ joo ñꞌoom na tyomꞌaaⁿꞌ nꞌomna cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiuu cwiluiiñê jeeⁿ cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo joonaꞌ. Joꞌ chii sꞌaanaꞌ ntjeiⁿ naquiiꞌ nꞌomna, ndoꞌ na ljoꞌ cwiljo na jaaⁿñe naquiiꞌ nꞌomna. 22Meiiⁿ na cwiluena na laꞌxmaⁿna nnꞌaⁿ na jeeⁿ jndo̱ꞌ nꞌom, sa̱a̱ cwino̱o̱ⁿ na cweꞌ ntjeiⁿndyetona. 23ꞌNdyena na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ticantycwii na wandoꞌ na mꞌaaⁿ yuu na jeeⁿ neiⁿncooꞌ. To̱ꞌyoona na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ndyueenda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwintycwii na taꞌndoꞌ, ñequio cantsaa ñequio quiooꞌ na cwiꞌoocaꞌ ñequio quiooꞌ na tjaaꞌnaⁿ ncꞌeeꞌ.

24Joꞌ chii ꞌndiito Tyꞌo̱o̱tsꞌom na calꞌatona meiⁿquia na ntjeiⁿ na ñeꞌcalꞌana na cwajndii na queeⁿ nꞌom seiina na cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ ñelꞌana cwii na jeeⁿ jnaaⁿꞌ ñequio ntyjeena. 25Tîcalaꞌyuꞌna ñꞌoom na mayuuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Yacheⁿ jlaꞌyuꞌna ñꞌoom na cweꞌ cantu. Ee tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ꞌnaⁿ na sꞌaaⁿ nchii nqueⁿ na sꞌaaⁿ chaꞌtso nnom. Ndoꞌ matsonaꞌ na ñequiiꞌcheⁿ calaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ jom chaꞌwaati xuee. Calꞌa chaꞌtsondye nnꞌaⁿ naljoꞌ.

26Macweꞌ ncꞌe joꞌ chii ꞌndiito Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona na calꞌana ljoꞌ na machꞌeenaꞌ nquiuna na ñeꞌcalꞌana. Hasta yolcu tquiandye nda̱a̱ ntyjelcu ndoꞌ nchii ljoꞌ teincoondyena. 27Ndoꞌ mati naⁿnom nchii macanda̱ cweꞌ ñequio yolcu tyomꞌaⁿna. Seijmeiⁿꞌtinaꞌ joona na queeⁿ nꞌomna ncꞌiaana. Tyomꞌaⁿna meiiⁿ ñꞌeⁿ ntyjenomna, ndoꞌ nchii ljoꞌ teincoondyena, cwii na jnaaⁿꞌticheⁿ. Ndoꞌ na ljoꞌ lꞌana, tyotaꞌwiꞌndye cheⁿnquieena, tioomndyena ñequio seiina na ntjeiⁿ ljoꞌ ñelꞌana.

28Ndoꞌ ncꞌe na lꞌayana na tsuuꞌ nꞌomna Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ chii mati ꞌndiitoom na calꞌatona meiⁿljoꞌcheⁿ natia na ñeꞌcalꞌana. 29Mꞌaⁿna na cwilꞌana chaꞌtso nnom na ticatyꞌiomyanaꞌ. Chaꞌna tsꞌaⁿ na cweꞌ mꞌaaⁿya ñꞌeⁿ xꞌiaaꞌ, oo tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ ljoꞌ machꞌee ñꞌeⁿ xꞌiaaꞌ oo tsꞌaⁿ na matseiqueeⁿ tsꞌom ꞌnaaⁿꞌ xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na ticatseiñꞌoomꞌñe yuu na matyꞌiomyanaꞌ, tsꞌaⁿ na ta̱a̱ꞌ tsꞌom xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na matseicwjee nnꞌaⁿ, tsꞌaⁿ na matseintjaꞌñe ñequio xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na manquiuꞌnnꞌaⁿ xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na matseiꞌndaaꞌ tsꞌom xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na cweꞌ matseineiⁿto chiuu waa ñꞌoom na mandii cantyja ꞌnaaⁿꞌ xꞌiaaꞌ, 30tsꞌaⁿ na matioñꞌoom xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na ticueeꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tsꞌaⁿ na wiꞌñe ñequio xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na sꞌañe scuñe, tsꞌaⁿ na matseiwendyeñe cheⁿnquii, tsꞌaⁿ na matseijndaaꞌñexco natia, tsꞌaⁿ na ticatseitꞌmaaⁿꞌñe nnꞌaⁿ na nda juu, 31tsꞌaⁿ na tiñequiaañe na nntseiꞌno̱ⁿꞌ yuu na ya oo yuu na tia, tsꞌaⁿ na meiiⁿ na ñꞌoom ꞌndyoo sa̱a̱ xocatseicanda̱, tsꞌaⁿ na ticajnda ntyjii ljoꞌ cwitjoom ncꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na tixocatseitꞌmaⁿ tsꞌom xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na ticꞌoom na wiꞌ tsꞌom nnꞌaⁿ, 32joona manquiujndaaꞌndyena na jnda̱ seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsuundye nnꞌaⁿ na nmeiiⁿꞌ cwilꞌa, sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, wjaanaꞌ na ꞌoolꞌana na ljoꞌ, ndoꞌ yacheⁿ ya nquiuna quia na cwintyꞌiaana na majoꞌti cwilꞌa ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index