Search form

Romanos 1:13

13ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na caliuꞌyoꞌ na jndye ndiiꞌ tyotseijndaaꞌndyo̱ na nncua̱ꞌcaño̱o̱ⁿya ꞌo, sa̱a̱ ñeseicuꞌnaꞌ ja. Luaaꞌ waa na ñetqueⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ, cha cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na nntsꞌaaya majndyeti nnꞌaⁿ nntioondye lꞌo̱o̱ⁿ, ndoꞌ mati ꞌo nntsaalaꞌno̱ⁿꞌtiꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ quiluii quiiꞌntaaⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index