Search form

Romanos 1:16

Waa najndeii ñꞌoom naya

16Tijnaaⁿꞌa cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee juunaꞌ cwiluiiñenaꞌ najneiⁿ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñꞌoom nayaꞌñeeⁿ. Najndyee machꞌeeⁿ na ljoꞌ ñequio nnꞌaⁿ judíos ndoꞌ mati ñequio meiⁿquia nnꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index