Search form

Romanos 1:17

17Juu ñꞌoom nayaꞌñeeⁿ matseicandiinaꞌ chiuu machꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom na maqueeⁿ jaa na tjaa jnaⁿ laxmaaⁿya jo nnoom ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ Jesucristo. Ee waa ñꞌoomꞌm na teiljeii na matsonaꞌ na ljoꞌ: “Nquii tsꞌaⁿ na maqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ, catseiyuꞌya tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿñê.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index