Search form

Romanos 1:25

25Tîcalaꞌyuꞌna ñꞌoom na mayuuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Yacheⁿ jlaꞌyuꞌna ñꞌoom na cweꞌ cantu. Ee tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ꞌnaⁿ na sꞌaaⁿ nchii nqueⁿ na sꞌaaⁿ chaꞌtso nnom. Ndoꞌ matsonaꞌ na ñequiiꞌcheⁿ calaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ jom chaꞌwaati xuee. Calꞌa chaꞌtsondye nnꞌaⁿ naljoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index