Search form

Romanos 1:29

29Mꞌaⁿna na cwilꞌana chaꞌtso nnom na ticatyꞌiomyanaꞌ. Chaꞌna tsꞌaⁿ na cweꞌ mꞌaaⁿya ñꞌeⁿ xꞌiaaꞌ, oo tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ ljoꞌ machꞌee ñꞌeⁿ xꞌiaaꞌ oo tsꞌaⁿ na matseiqueeⁿ tsꞌom ꞌnaaⁿꞌ xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na ticatseiñꞌoomꞌñe yuu na matyꞌiomyanaꞌ, tsꞌaⁿ na ta̱a̱ꞌ tsꞌom xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na matseicwjee nnꞌaⁿ, tsꞌaⁿ na matseintjaꞌñe ñequio xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na manquiuꞌnnꞌaⁿ xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na matseiꞌndaaꞌ tsꞌom xꞌiaaꞌ, tsꞌaⁿ na cweꞌ matseineiⁿto chiuu waa ñꞌoom na mandii cantyja ꞌnaaⁿꞌ xꞌiaaꞌ,

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index