Search form

Romanos 1:5

5Ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom macandaya naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na majñoom ja tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue. Ee lꞌue tsꞌoom na meiⁿquiayuucheⁿ caliu nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ waa na jnda̱ sꞌaaⁿ, cha calaꞌyuꞌya nꞌomna ndoꞌ calaꞌcanda̱na jo nnoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index