Search form

Romanos 10

1ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, macaⁿꞌa nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nluiꞌnꞌmaaⁿndye nnꞌaⁿ Israel ndoꞌ ntyjaaꞌya tsꞌo̱o̱ⁿya na nluii na ljoꞌ. 2Ee macwjiꞌyuuꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿna na cwijooꞌ nꞌomna na nluiitꞌmaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿna. Sa̱a̱ ticwixcwe na cwindyeꞌntjomna nnoom chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌoom. 3Ee tîcalaꞌno̱ⁿꞌna chiuu waa na maqueeⁿ nnꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ cwicolaꞌxmaⁿ jo nnoom. Joona cwilꞌueeꞌndye cheⁿnquieena chiuu ya na nlqueⁿnaꞌ joona na ljoꞌ. Tîcatueeꞌndyecjena chaꞌxjeⁿ na seijndaaꞌñê na maqueeⁿ nnꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ laxmaⁿ jo nnoom. 4Ee juu ljeii na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Moisés, cwintycwii najndeii na matseixmaⁿnaꞌ quia na matseiyuꞌ tsꞌaⁿ ñequio Cristo. Joꞌ chii tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñꞌeⁿñê, maqueⁿnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaaⁿ.

5Ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nlqueⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaⁿ jo nnom ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ, luaa seiljeii Moisés: “Juu tsꞌaⁿ na matseicanda̱ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ, maxjeⁿ cꞌoom nacje ꞌnaaⁿꞌnaꞌ.” 6Sa̱a̱ juu ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nlqueⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaⁿ ncꞌe na matseiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿñê, luaa matsonaꞌ: “Tincꞌoomꞌ tsꞌomꞌ: ¿ꞌÑeeⁿ nncjaawa cañoomꞌluee na juu nndyoñꞌoom Cristo? 7Oo meiⁿ tintsuꞌ: ꞌÑeeⁿ nncjaacue yuu na mꞌaⁿ añmaaⁿ lꞌoo” cha na nndyoñꞌoomlcweꞌ jom. 8¿Ljoꞌ matso ñꞌoomwaaꞌ?: ’Matsonaꞌ: “Juu ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom candyooꞌ nacañomꞌ waanaꞌ, mati naquiiꞌ ꞌndyoꞌ ndoꞌ naquiiꞌ tsꞌomꞌ.” Majuu ñꞌoomwaaꞌ na cwiñeꞌquiaayâ na cꞌoom tsꞌaⁿ na matseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿ Cristo. 9Xeⁿ na macwjiꞌyuuꞌndyuꞌ na Jesús cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom ꞌu, ndoꞌ ñequio na xcweeꞌ tsꞌomꞌ matseiyuꞌ na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tandoꞌxcoom jnda̱ na tueeⁿꞌeⁿ, quia joꞌ nluiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ. 10Ee quia ñequio chaꞌwaa tsꞌom tsꞌaⁿ matseiyoomꞌm ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ na maqueⁿnaꞌ jom na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaaⁿ. Ndoꞌ ñequio ꞌñom macwjiꞌyuuꞌñê na cwiluiꞌnꞌmaaⁿñe ncꞌe Jesucristo.

11Ee ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii matsonaꞌ: “Xocatsꞌaanaꞌ na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo na seiyuꞌ tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.” 12Ee jo nnoom meiiⁿ nnꞌaⁿ judíos, oo meiiⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ, jom ñecwii xjeⁿ ntyjeeⁿ ñꞌeⁿndye joona. Ee manquiiti na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom, cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom chaꞌtso nnꞌaⁿ. Ndoꞌ nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilcwiiꞌna xueⁿꞌeⁿ, canda̱a̱ꞌya mañequiaaⁿ na macaⁿnaꞌ joona. 13Chaꞌxjeⁿ tso ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii: “Nluiꞌnꞌmaaⁿñe meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na malcwiiꞌ xueeꞌ nquii na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom jaa.” 14Sa̱a̱ ¿chiuu nlꞌayoona na nlcwiiꞌna jom na cwjiꞌnꞌmaaⁿñê joona xeⁿ na tyoolaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê? ¿Ndoꞌ chiuu nlꞌayoona na nlaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê xeⁿ tyoondyena cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ? Ndoꞌ ¿chiuu nlꞌayoona na nndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ xeⁿ tjaa ꞌñeeⁿ nñequiaa ñꞌoomꞌm nda̱a̱na? 15Ndoꞌ ¿chiuu nluiiyuu na nncꞌoonquia nnꞌaⁿ ñꞌoomꞌm nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ xeⁿ na tjaa ꞌñeeⁿ majñom naⁿꞌñeeⁿ? Chaꞌxjeⁿ matso ñꞌoomꞌm na teiljeii: “Jeeⁿ neiⁿncooꞌ quia cwiquieꞌcañom nnꞌaⁿ na cwiñequia ñꞌoom naya.”

16Sa̱a̱ tichaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwindye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwilañꞌoomꞌndyena juunaꞌ. Maꞌmo̱ⁿnaꞌ na ljoꞌ ee tso Isaías: “Jeeⁿ ꞌu Ta, tijndye nnꞌaⁿ cwilaꞌyuꞌ ñꞌoom na cwiñequiaayâ.” 17Joꞌ chii cweꞌ ncꞌe na mandii tsꞌaⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo, joꞌ na maweeꞌnaꞌ na matseiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

18Sa̱a̱ mawaxꞌa̱: ¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na tyoondye nnꞌaⁿ Israel ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom? Maxjeⁿ jnda̱ jndyena juunaꞌ, ee luaa matso ñꞌoomꞌm na teiljeii:

Jnda̱ teineiⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom meiⁿyuucheⁿ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue,

ee tcuu tcuu cwii cwii ndyuaa jnda̱ tja ñꞌoomꞌm.

19Mawaxꞌa̱tya̱: ¿Aa ndyaꞌ nntsꞌaacheⁿnaꞌ na nnꞌaⁿ Israel tîcalaꞌno̱ⁿꞌna na luaaꞌ nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom? Maxjeⁿ jlaꞌno̱ⁿꞌna ee Moisés najndyee tsoom ñꞌoom ꞌndyoo Tyꞌo̱o̱tsꞌom:

Ja nntsꞌaaya na nlaꞌxueena quia na nntseiñꞌoomꞌndyo̱ nnꞌaⁿ na nchii tsjaaⁿ joona.

Ndoꞌ nntsꞌaa na nlaꞌliooꞌndyena cweꞌ jnaaⁿꞌ ncꞌe nnꞌaⁿ na ticataꞌjnaaⁿꞌna cantyja ꞌnaⁿya.

20Tîcatseiwee tsꞌom Isaías quia na tsoom ñꞌoom ꞌndyoo Tyꞌo̱o̱tsꞌom:

Nnꞌaⁿ na tîcalꞌuee ja joona jliuna ja.

Ndoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tîcataꞌxꞌe ja, seicaꞌmo̱ⁿndyo̱ nda̱a̱na.

21Sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ Israel seineiⁿ Isaías ñꞌoom ꞌndyoo Tyꞌo̱o̱tsꞌom: “Tyoocjo̱meintyja̱a̱ꞌa na matseiliuuya lꞌo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ na ñeꞌcateijndeiya ꞌo. Sa̱a̱ ꞌo jeeⁿ quieꞌ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ cwilaꞌwendyoꞌ nacjoya.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index