Search form

Romanos 10:18

18Sa̱a̱ mawaxꞌa̱: ¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na tyoondye nnꞌaⁿ Israel ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom? Maxjeⁿ jnda̱ jndyena juunaꞌ, ee luaa matso ñꞌoomꞌm na teiljeii:

Jnda̱ teineiⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom meiⁿyuucheⁿ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue,

ee tcuu tcuu cwii cwii ndyuaa jnda̱ tja ñꞌoomꞌm.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index