Search form

Romanos 10:19

19Mawaxꞌa̱tya̱: ¿Aa ndyaꞌ nntsꞌaacheⁿnaꞌ na nnꞌaⁿ Israel tîcalaꞌno̱ⁿꞌna na luaaꞌ nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom? Maxjeⁿ jlaꞌno̱ⁿꞌna ee Moisés najndyee tsoom ñꞌoom ꞌndyoo Tyꞌo̱o̱tsꞌom:

Ja nntsꞌaaya na nlaꞌxueena quia na nntseiñꞌoomꞌndyo̱ nnꞌaⁿ na nchii tsjaaⁿ joona.

Ndoꞌ nntsꞌaa na nlaꞌliooꞌndyena cweꞌ jnaaⁿꞌ ncꞌe nnꞌaⁿ na ticataꞌjnaaⁿꞌna cantyja ꞌnaⁿya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index