Search form

Romanos 2

Xcwe macuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ

1Cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ, catseiꞌno̱ⁿꞌ na tjaaꞌnaⁿ yuu cowañoomꞌnaꞌ ꞌu, ntsꞌo̱o̱naꞌ ꞌñeeⁿ cwiluiindyuꞌ, macoꞌwiꞌndyuꞌ cheⁿnncuꞌ quia na jeeⁿ matsuꞌ na ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ jeeⁿ tiannꞌaⁿndye ndoꞌ majoꞌto ljoꞌ na cwilꞌana macheꞌ ꞌu. 2Ee manquiuyaaya quia na ntꞌuiityeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na cwilꞌa na nmeiiⁿꞌ, nncuꞌxeeⁿ joona cantyjati na mayuuꞌ na lꞌana. 3ꞌU na matseitiuuꞌ na catsꞌaaⁿ na catꞌuiinaꞌ nnꞌaⁿ na cwilꞌa na nmeiiⁿꞌ, ¿aa ndyaꞌ matseitiuuꞌ na tixocatꞌuiinaꞌ ꞌu ndoꞌ ljoꞌwaayu macheꞌ chaꞌxjeⁿ naⁿꞌñeeⁿ? 4Cwa ndyaꞌ canda̱a̱ꞌ tsꞌomꞌ na ntso̱ꞌ na cajnda ntyjeeⁿ ñꞌeⁿndyuꞌ. Jom na jeeⁿ tꞌmaⁿ tsꞌoom ñꞌeⁿndyuꞌ, ndoꞌ waljooꞌcheⁿ na wiꞌ tsꞌoom ꞌu. ¿Aa ticatseiꞌno̱ⁿꞌ na luaaꞌ machꞌeeⁿ cha cjaañꞌoomnaꞌ ꞌu na calcweꞌ tsꞌomꞌ jnaⁿꞌ? 5Sa̱a̱ ꞌu nchii joꞌ ñeꞌcatsaꞌ, ꞌu maxjeⁿ quieꞌ tsꞌomꞌ, tiñeꞌcalcweꞌ tsꞌomꞌ. Matyꞌiomnaꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌ na matseitꞌueꞌyaꞌ na catꞌuiinaꞌ ꞌu. Ee nncueꞌntyjo̱ xuee na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtso nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na matyꞌiomyanaꞌ. 6Maquialjoꞌcheⁿ manquiityeeⁿ nñequiaaⁿ na ticwii cwii tsꞌaⁿ nncwantjom cantyjati na jnda̱ ñesꞌaa. 7Nda̱a̱ joo nnꞌaⁿ na cwijooꞌ nꞌom na cwilꞌa yuu na matyꞌiomyanaꞌ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ cwilꞌuee na nlꞌa yuu na matseitꞌmaaꞌñenaꞌ jom, nñequiaaⁿ na nlaꞌxmaⁿna na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌ añmaaⁿna. 8Sa̱a̱ tꞌmaⁿ waa na nntseiwꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na ticatueeꞌndyecje nnoom, na cwiꞌoo nacjooꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, na cwilꞌa chaꞌtso nnom natia. 9Jeeⁿ tꞌmaⁿ nawiꞌ nntseiquioom nacjoo chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilꞌa natia ndoꞌ tꞌmaⁿ nntseiꞌndaaꞌnaꞌ nquiuna. Najndyee nntjoom nnꞌaⁿ judíos na ljoꞌ, ndoꞌ majoꞌti nntjoom nnꞌaⁿ na nchii judíos. 10Sa̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwilꞌa yuu na ya, tjoomꞌ nntseitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona, nntsꞌaaⁿ na nluiitꞌmaⁿndyena ndoꞌ nñequiaaⁿ na meiⁿcwii ñomtiuu ticꞌomna jo nnoom. Najndyee nntsꞌaaⁿ na ljoꞌ ñequio nnꞌaⁿ judíos, ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na nchii judíos.

11Ee Tyꞌo̱o̱tsꞌom nchii na nncjaañꞌoomꞌñê ñꞌeⁿ cwii tsꞌaⁿ, sa̱a̱ cwiicheⁿ tineiiⁿꞌeⁿ. 12Chaꞌtso nnꞌaⁿ na nchii judíos na laꞌxmaⁿ jnaⁿ na tyoondye chiuu matsa̱ꞌntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, maxjeⁿ nntsuundyena ncꞌe na jnda̱ jlaꞌtjo̱o̱ndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ meiiⁿ tyoondyena juunaꞌ. Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ judíos na mꞌaⁿ nacje ꞌnaaⁿꞌ ljeiiꞌñeeⁿ na laꞌxmaⁿ jnaⁿ, majuunaꞌ nntꞌuiityeⁿnaꞌ joona. 13Ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nchii nnꞌaⁿ na cweꞌ cwindye chiuu matsa̱ꞌntjom ljeiiꞌñeeⁿ maqueeⁿ joona na tjaa jnaⁿ laꞌxmaⁿna, macanda̱ nnꞌaⁿ na cwilꞌa chiuu na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. 14Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na nchii judíos na ticuaa ljeii lueena na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na tqueⁿ Moisés, sa̱a̱ cwilꞌana chaꞌxjeⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ ndoꞌ na ljoꞌ nquieena laxmaⁿnaꞌ chaꞌcwijom ljeii na maqueⁿnaꞌ xjeⁿ joona. 15Ee cantyja na cwilꞌa naⁿꞌñeeⁿ cwitꞌmo̱o̱ⁿna na juu ljeiiꞌñeeⁿ teiljeiinaꞌ naquiiꞌ nꞌomna ee juu na mꞌaaⁿꞌ nꞌomna maꞌmo̱ⁿnaꞌ na ljoꞌ. Juu joꞌ macwjiꞌyuuꞌñenaꞌ na manquiuna quia cwilꞌana yuu na ya, ndoꞌ yuu na tia. 16Ee maxjeⁿ nleitquiooꞌ na ljoꞌ juu xuee na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtso na cweꞌ wantyꞌiuuꞌ tyolꞌana. Matyꞌioom tsꞌiaaⁿ Jesucristo na cuꞌxeeⁿ nnꞌaⁿ cantyja na jlaꞌtjo̱o̱ndyena chaꞌxjeⁿ maꞌmo̱ⁿ ñꞌoom naya na mañequiaya nda̱a̱ nnꞌaⁿ.

Nnꞌaⁿ judíos ndoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés

17ꞌU jeꞌ na cwiluiindyuꞌ tsꞌaⁿ judío. ꞌU quitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, ndoꞌ macwjiꞌsꞌandyuꞌ cheⁿnncuꞌ na tseixmaⁿꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 18Jndaaꞌya ntyjiꞌ chiuu lꞌue tsꞌoom. Ndoꞌ maꞌmo̱ⁿ ljeiiꞌñeeⁿ njomꞌ cwaaⁿ na yati nncwjiiꞌndyuꞌ. 19Jndaaꞌya ntyjiꞌ na nnda̱a̱ nntsaꞌ na nncjaꞌchuundyuꞌ nnꞌaⁿ na laxmaⁿ na nchjaaⁿ, ndoꞌ na cwiluiindyuꞌ chom na matseixueeñenaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na jaaⁿñe. 20ꞌU matseitiuuꞌ na jeeⁿ ꞌnaⁿꞌ na mꞌmo̱ⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tijndo̱ꞌ nꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na cwiluiindyuꞌ chaꞌcwijom maestro ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na tijndye nquiu cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ ee ñequio ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na maleiñꞌoomꞌ, waa ñꞌoom na matsonaꞌ chiuu na nluii ndoꞌ tseixmaⁿnaꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ. 21ꞌU na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ, ¿chiuu na tiñeꞌcaꞌmo̱ⁿꞌ njomꞌ nncuꞌ? Xeⁿ maꞌmo̱o̱ⁿꞌ na tinchꞌuee tsꞌaⁿ, ¿chiuu na machꞌueeꞌ? 22Xeⁿ maꞌmo̱o̱ⁿꞌ na tincꞌoomya tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ, quia joꞌ ¿chiuu na majoꞌ macheꞌ? ꞌU na jndoꞌ ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa, quia joꞌ ¿chiuu na machꞌueeꞌ ꞌnaⁿ na cwiñequia nnꞌaⁿ nda̱a̱ joonaꞌ? 23Matseisꞌandyuꞌ na maleiñꞌoomꞌ ljeii na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Moisés, sa̱a̱ quia matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ jo nnom juunaꞌ, ¿aa nchii majuꞌcjeꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom? 24Ndoꞌ na luaaꞌ, jeeⁿ xcwe ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii na matsonaꞌ: “Nnꞌaⁿ na nchii judíos cwiluiindyena cwitioꞌñꞌoomna Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe natia na cwilꞌaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ judíos.”

25ꞌNaaⁿ na cwiluii ntjaaⁿ yoꞌndaa naⁿnom nda nnꞌaⁿ judíos jnda tseixmaⁿnaꞌ xeⁿ matseicanda̱ꞌ ljeii na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Moisés. Sa̱a̱ xeⁿ matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ nnom ljeiiꞌñeeⁿ matyꞌiomnaꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌ chaꞌcwijom na tîcaluii ꞌnaaⁿꞌñeeⁿ ꞌu. 26Ndoꞌ tsꞌaⁿ na quichꞌee chaꞌxjeⁿ matsa̱ꞌntjom ljeiiꞌñeeⁿ meiiⁿ tyooluii ꞌnaaⁿꞌñeeⁿ juu, naljoꞌ machꞌee tsaⁿꞌñeeⁿ matseijndaaꞌñenaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ na chaꞌcwijom jnda̱ tuii ꞌnaaⁿꞌñeeⁿ juu meiiⁿ tîcaluii. 27Juu tsꞌaⁿ na tyooluii ꞌnaaⁿꞌñeeⁿ, sa̱a̱ machꞌee chiuu tꞌmaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, nñequiaa jnaⁿꞌ ꞌu tsꞌaⁿ judío ee meiiⁿ na waa ljeiiꞌñeeⁿ lꞌo̱ꞌ, sa̱a̱ tyootseicanda̱ꞌ juunaꞌ ndoꞌ ꞌu tsꞌaⁿ na jnda̱ tuii ꞌnaaⁿ tjaaⁿꞌ. 28Ee nchii cweꞌ tsjaaⁿ na tuiiñe tsꞌaⁿ, joꞌ na cwiluiiñe judío, meiiⁿ nchii cweꞌ ꞌnaaⁿ na cwilꞌana ndana na naⁿnom. 29Cwiwitquiooꞌ na cwiluiiñe tsꞌaⁿ cwii judío quia na mꞌaaⁿ na xcweeꞌ tsꞌom jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Juu ꞌnaaⁿ na cwiluii tjaaⁿꞌ tsꞌaⁿ matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ quia nquii Espíritu Santo maqueⁿ xcoom naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ. Tsꞌaⁿ na luaaꞌ matseixmaⁿ, malꞌueeⁿ yuu na nncjaaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿñê, tintsꞌaa meiiⁿ nnꞌaⁿ ticjaaweeꞌ nquiuna ñꞌeⁿñê.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index