Search form

Romanos 2:20

20ꞌU matseitiuuꞌ na jeeⁿ ꞌnaⁿꞌ na mꞌmo̱ⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tijndo̱ꞌ nꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na cwiluiindyuꞌ chaꞌcwijom maestro ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na tijndye nquiu cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ ee ñequio ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na maleiñꞌoomꞌ, waa ñꞌoom na matsonaꞌ chiuu na nluii ndoꞌ tseixmaⁿnaꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index