Search form

Romanos 2:29

29Cwiwitquiooꞌ na cwiluiiñe tsꞌaⁿ cwii judío quia na mꞌaaⁿ na xcweeꞌ tsꞌom jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Juu ꞌnaaⁿ na cwiluii tjaaⁿꞌ tsꞌaⁿ matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ quia nquii Espíritu Santo maqueⁿ xcoom naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ. Tsꞌaⁿ na luaaꞌ matseixmaⁿ, malꞌueeⁿ yuu na nncjaaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿñê, tintsꞌaa meiiⁿ nnꞌaⁿ ticjaaweeꞌ nquiuna ñꞌeⁿñê.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index