Search form

Romanos 3

1Quia joꞌ ¿aa waa yuu mateijndeiitinaꞌ tsꞌaⁿ ncꞌe cwiluiiñê tsꞌaⁿ judío oo aa jndati cwiluiiñê ncꞌe na tuii ꞌnaaⁿ tjaaⁿꞌaⁿ? 2Mayuuꞌ na ljoꞌ. Ndoꞌ jndye nnom niom na cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na ljoꞌ. Najndyee ncꞌe na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoomꞌm nda̱a̱na. 3Sa̱a̱ jeꞌ jeꞌ, xeⁿ na ntꞌomndye naⁿꞌñeeⁿ tîcalaꞌyuꞌya nꞌomna, ¿aa joꞌ chii mati jom taxotseicana̱a̱ⁿ ñꞌoom ꞌñom? 4Majndaaꞌya na nchii ljoꞌ ee jom machꞌeeⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ meiiⁿ na chaꞌtso nnꞌaⁿ cwiluiindyena na cantundyena. Ee ñꞌoomꞌm na teilejii matsonaꞌ:

Ñequio ñꞌomꞌndyoꞌ nleitquiooꞌ na cwiluiindyuꞌ na matyꞌiomyanaꞌ.

Meiⁿ xocaꞌmo̱ⁿnaꞌ na matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ quia cwilue nnꞌaⁿ na tixcwe macheꞌ.

5Sa̱a̱ xeⁿ joo na ticatyꞌiomyanaꞌ na cwilꞌaaya cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiluiiñê na matyꞌiomyanaꞌ, ¿chiuu nlꞌuuyo̱o̱ya? ¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na tixcwe ljoꞌ machꞌeeⁿ quia na matseijndaaꞌñê na nntio̱o̱ⁿya jnaaⁿya? Matseinchuꞌa ñꞌoommeiiⁿ chaꞌxjeⁿ na cwilaꞌnchuꞌ nnꞌaⁿ ñꞌoom. 6Sa̱a̱ meiⁿchjoo nchii ljoꞌ, ee xeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tixcwe ljoꞌ machꞌeeⁿ quia joꞌ ¿chiuu nntsꞌaayom na nncuꞌxeeⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue?

7Sa̱a̱ xeⁿ juu na cantu na matseixmaⁿya matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwiluiiñê na mayomꞌm, quia joꞌ ¿chiuu na macuꞌxeⁿnaꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ jnaⁿ? 8Xeⁿ na luaaꞌ waa quia joꞌ chiuu ticalꞌaayaaya natia cha cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ catsꞌaanaꞌ yuu na ya, chaꞌxjeⁿ cantu na cwilaꞌneiⁿ ntꞌom nnꞌaⁿ na cwilue na ljoꞌ cwilꞌuuyâ. Maxjeⁿ matyꞌiomyanaꞌ na catꞌuiityeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naⁿꞌñeeⁿ na nmeiiⁿꞌ cwiluena.

Tjaa ꞌñeeⁿ cꞌoom na tyootseitjo̱o̱ñe

9Quia joꞌ jaa nnꞌaⁿ judíos, ¿aa waa cwii nnom na machꞌeenaꞌ na yati cantyja ꞌnaaⁿya jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nchiiti nnꞌaⁿ na nchii judíos? Meiⁿchjoo nchii joꞌ, ee jnda̱ macwilꞌuuya na chaꞌtso nnꞌaⁿ mꞌaⁿna nacje ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿ, meiiⁿ nnꞌaⁿ judíos, ndoꞌ meiiⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos. 10Chaꞌxjeⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii na matsonaꞌ:

Meiⁿcwii tjaa ꞌñeeⁿ juu cꞌoom na machꞌee na matyꞌiomyanaꞌ.

11Meiⁿcwii tjaa ꞌñeeⁿ cꞌoom na matseiꞌno̱ⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Tjaa ꞌneeⁿ juu na malꞌue jom.

12Chaꞌtsondyena jnda̱ macwilaꞌjomndyena nato na tisꞌa.

Tjaa yuu nnda̱a̱ na nleilꞌueeꞌñê joona.

Meiⁿcwiindye joona ticꞌoom na machꞌee yuu na ya, meiⁿcwii, meiⁿcwii.

13Cantyja na cwilaꞌneiⁿna ñꞌoom cwajndii, matseijomnaꞌ joona chaꞌcwijom cwii tseiꞌtsuaa na ticata̱ꞌ na majuꞌnaꞌ jndye cꞌee.

Jeeⁿ yo̱o̱ꞌ ndyueena ñꞌeⁿ cantu.

Ñꞌoom wiꞌ na cwilaꞌneiⁿna matseijomnaꞌ chaꞌcwijom ndaa ndyuee canduu na wjeenaꞌ.

14Ñequiiꞌcheⁿ cwilaꞌneiⁿna ñꞌoom ntjeiⁿ nacjoo ncꞌiaana.

Ñꞌoom na cwilaꞌndaaꞌnaꞌ naⁿꞌñeeⁿ.

15Cwii ñꞌoom na titꞌmaⁿ sa̱a̱ nlaꞌcueeꞌna xꞌiaana.

16Meiⁿyuucheⁿ na cwiquiena, cwilaꞌndaaꞌna nꞌom nnꞌaⁿ,

ndoꞌ cweꞌ ncꞌe jnaaⁿ joona macoꞌwiꞌnaꞌ naⁿꞌñeeⁿ.

17Ndoꞌ ticaliuna chiuu waa na nncꞌoom tsꞌaⁿ na tjaa tiaꞌ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ.

18Meiⁿ cweꞌ ticꞌoomꞌ nꞌomna na nncꞌomna na nquiaana Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

19Jaa manquiuuya na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na tqueⁿ Moisés nda̱a̱ jaa nnꞌaⁿ judíos. Sꞌaaⁿ na ljoꞌ cha catseicheⁿnaꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ nacje ꞌnaaⁿꞌ ljeiiꞌñeeⁿ na ñeꞌcatso na tjaa jnaaⁿꞌ. Ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ matseijndaaꞌñê na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ laꞌxmaⁿna jnaⁿ. 20Ee nchii nlqueⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na tjaa jnaaⁿꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe na machꞌee yuu na matsa̱ꞌntjom ljeiiꞌñeeⁿ. Ee juunaꞌ tsꞌiaaⁿꞌnaꞌ tomti na matseijndaaꞌñenaꞌ na cwiluiindyo̱ nnꞌaⁿjnaⁿ jo nnoom.

Nluiꞌnꞌmaaⁿñe tsꞌaⁿ ncꞌe na matseiyuꞌya tsꞌom

21Sa̱a̱ jeꞌ jnda̱ tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chiuu ya yuu na tseixmaⁿ tsꞌaⁿ na tjaa jnaaⁿꞌ jo nnoom, taxocwilꞌue meiiⁿ na ñeꞌtseicanda̱ tsꞌaⁿ ljeii na tquiaaⁿ nnom Moisés ñequio ntꞌom ñꞌoom na tandyo xuee jlaꞌljeii profetas, cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na ljoꞌ. 22Jeꞌ tomti matsa̱ꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na meiⁿcwii jnaⁿ tacolaꞌxmaⁿna, quia na cwilaꞌyuya nꞌomna ñꞌeⁿ Jesucristo. Meiⁿ tyoochꞌeeⁿ na cweꞌ ñejndaaꞌ nnꞌaⁿ na matseiñꞌoomꞌñê. 23Ee chaꞌtsondyeñꞌeⁿ nnꞌaⁿ tjom laꞌxmaⁿna jnaⁿ, ndoꞌ meiⁿcwii ticuaa cantyja ꞌnaaⁿna na nlquiena jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê añmaaⁿna. 24Sa̱a̱ ncꞌe naya na matseixmaaⁿ na cweꞌyu cwicandaaya, joꞌ chii maqueeⁿ nnꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ laxmaⁿna jo nnoom. Machꞌeeⁿ na ljoꞌ ncꞌe tiomlꞌua Jesucristo jnaaⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. 25Tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na cueeⁿꞌeⁿ cwentaa jnaaⁿ jaa cha meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿñê matseicanduuꞌnaꞌ jnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Laaꞌtiꞌ seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha caꞌmo̱ⁿnaꞌ na machꞌeeⁿ yuu na matyꞌiomyanaꞌ. Ee teiyoticheⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nncueꞌ Cristo, ncꞌe na mꞌaaⁿ nioomcheeⁿ, tîcwjaaꞌñê cwenta jnaaⁿ nnꞌaⁿ. 26Maluaaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ jeꞌ, na Tyꞌo̱o̱tsꞌom xcwe machꞌeeⁿ quia na mañequiaaⁿ na caliu nnꞌaⁿ na matsa̱a̱ⁿꞌa̱ⁿ joona na tjaa jnaⁿ laꞌxmaⁿna jo nnoom, ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñequio Jesús.

27¿Yuu waa jeꞌ na nnda̱a̱ nntseisꞌañe cheⁿnquii tsꞌaⁿ? Tquia jnda̱ tquieꞌnaꞌ joꞌ. ¿Chiuu na ljoꞌ? ¿Aa ee cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyo̱ ljoꞌ na matsa̱ꞌntjom ljeii na tqueⁿ Moisés? Meiⁿchjoo nchii joꞌ, tomti ee na cwilaꞌyuꞌya cwii nꞌo̱o̱ⁿya ñequio Jesucristo. 28Quia joꞌ cwiwitquiooꞌndyeyu na maqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ jo nnoom ncꞌe na matseiyuꞌya tsꞌom, meiⁿ ticwjaaꞌñê cwenta aa matseicanda̱ chiuu tꞌmaⁿ ljeiiꞌñeeⁿ oo aa tyootseicanda̱ juunaꞌ. 29Ndoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jeꞌ, ¿aa ñequiicheⁿ mꞌaaⁿñê cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos? ¿Aa nchii mati ñequio nnꞌaⁿ na nchii judíos? Mayuuꞌ na ljoꞌ. 30Ee ñecwii Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿ na juu matsa̱ꞌ nnꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ cwii colaꞌxmaⁿ ee na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Jesucristo. Ticwjaaꞌñê cwenta aa jnda̱ tuii ꞌnaaⁿ tjaaⁿꞌ tsꞌaⁿ oo aa tyooluii. 31Quia joꞌ, ¿aa ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ Jesucristo joꞌ chii machꞌeenaꞌ na tjaa yuu cwilꞌue ljeii na tqueⁿ Moisés? Meiⁿchjoo nchii joꞌ, ee mañequio na cwilaꞌyuꞌya cwii nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ Jesucristo cwitjeiꞌyuuꞌndyo̱ na lꞌue ljeiiꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index