Search form

Romanos 3:19

19Jaa manquiuuya na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na tqueⁿ Moisés nda̱a̱ jaa nnꞌaⁿ judíos. Sꞌaaⁿ na ljoꞌ cha catseicheⁿnaꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ nacje ꞌnaaⁿꞌ ljeiiꞌñeeⁿ na ñeꞌcatso na tjaa jnaaⁿꞌ. Ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ matseijndaaꞌñê na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ laꞌxmaⁿna jnaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index