Search form

Romanos 3:25

25Tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na cueeⁿꞌeⁿ cwentaa jnaaⁿ jaa cha meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿñê matseicanduuꞌnaꞌ jnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Laaꞌtiꞌ seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha caꞌmo̱ⁿnaꞌ na machꞌeeⁿ yuu na matyꞌiomyanaꞌ. Ee teiyoticheⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nncueꞌ Cristo, ncꞌe na mꞌaaⁿ nioomcheeⁿ, tîcwjaaꞌñê cwenta jnaaⁿ nnꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index