Search form

Romanos 3:4

4Majndaaꞌya na nchii ljoꞌ ee jom machꞌeeⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ meiiⁿ na chaꞌtso nnꞌaⁿ cwiluiindyena na cantundyena. Ee ñꞌoomꞌm na teilejii matsonaꞌ:

Ñequio ñꞌomꞌndyoꞌ nleitquiooꞌ na cwiluiindyuꞌ na matyꞌiomyanaꞌ.

Meiⁿ xocaꞌmo̱ⁿnaꞌ na matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ quia cwilue nnꞌaⁿ na tixcwe macheꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index