Search form

Romanos 3:5

5Sa̱a̱ xeⁿ joo na ticatyꞌiomyanaꞌ na cwilꞌaaya cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiluiiñê na matyꞌiomyanaꞌ, ¿chiuu nlꞌuuyo̱o̱ya? ¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na tixcwe ljoꞌ machꞌeeⁿ quia na matseijndaaꞌñê na nntio̱o̱ⁿya jnaaⁿya? Matseinchuꞌa ñꞌoommeiiⁿ chaꞌxjeⁿ na cwilaꞌnchuꞌ nnꞌaⁿ ñꞌoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index