Search form

Romanos 3:8

8Xeⁿ na luaaꞌ waa quia joꞌ chiuu ticalꞌaayaaya natia cha cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ catsꞌaanaꞌ yuu na ya, chaꞌxjeⁿ cantu na cwilaꞌneiⁿ ntꞌom nnꞌaⁿ na cwilue na ljoꞌ cwilꞌuuyâ. Maxjeⁿ matyꞌiomyanaꞌ na catꞌuiityeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naⁿꞌñeeⁿ na nmeiiⁿꞌ cwiluena.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index