Search form

Romanos 3:9

Tjaa ꞌñeeⁿ cꞌoom na tyootseitjo̱o̱ñe

9Quia joꞌ jaa nnꞌaⁿ judíos, ¿aa waa cwii nnom na machꞌeenaꞌ na yati cantyja ꞌnaaⁿya jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nchiiti nnꞌaⁿ na nchii judíos? Meiⁿchjoo nchii joꞌ, ee jnda̱ macwilꞌuuya na chaꞌtso nnꞌaⁿ mꞌaⁿna nacje ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿ, meiiⁿ nnꞌaⁿ judíos, ndoꞌ meiiⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index