Search form

Romanos 4

Ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Abraham

1Ndoꞌ na luaaꞌ waa, ¿cwaaⁿ cwii nnom na jnda̱a̱ tueꞌntyjo̱ sꞌaa weloo welooya Abraham cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ? 2Ee xeⁿ mayuuꞌ tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaaⁿ cweꞌ ee cwii nnom na sꞌaaⁿ, nnda̱a̱ nntseisꞌañe cheⁿnqueⁿ, sa̱a̱ nchii cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nluii na ljoꞌ. 3Ee ¿ljoꞌ matso ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ? Matsonaꞌ: “Tyotseiyuꞌya tsꞌom Abraham ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ na sꞌaaⁿ naljoꞌ, Tyꞌo̱o̱tsꞌom tqueⁿ jom na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaaⁿ.” 4Quia na machꞌee tsꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ, sꞌom na nnjomlꞌuañê, nchii cweꞌ na macanaaⁿꞌaⁿ joꞌ, macoñoom ee jnda̱ tantjoom. 5Sa̱a̱ nchii cantyja ljoꞌ na machꞌee tsꞌaⁿ, joꞌ chii maqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu na cwiluiiñe na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ. Maqueeⁿ nnꞌaⁿjnaⁿ na tjaa jnaⁿ cwicalaxmaⁿna ncꞌe na cwilayuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Cristo. 6Nquii David, seineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. Tsoom na tꞌmaⁿ mañequiaanaꞌ na neiiⁿꞌ cwii tsꞌaⁿjnaⁿ quia maqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ, meiⁿ ticwjaaꞌñê cwenta cantyja na machꞌee. 7Tsoom:

Jeeⁿ neiiⁿ nnꞌaⁿ na chaꞌtso jnaaⁿna jnda̱ seitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom,

ndoꞌ jnda̱ seicanoomꞌm joonaꞌ.

8Jeeⁿ neiiⁿꞌ tsꞌaⁿ na tajom catso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na chujnaⁿti nnoom.

9Quia joꞌ juu na luaaꞌ matsonaꞌ nncꞌom tsꞌaⁿ na neiiⁿꞌeⁿ ¿aa cweꞌ tomti ncjo̱o̱ nnꞌaⁿ judíos cwicandaaya joꞌ oo aa mati ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ? Ee jnda̱ lꞌuuya quia na seiyuꞌya tsꞌom Abraham ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, xjeⁿꞌñeeⁿ tqueⁿ jom na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ. 10¿Ljoꞌ xjeⁿ tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na ljoꞌ? ¿Aa quia jnda̱ na sꞌaañe cheⁿnqueⁿ ꞌnaaⁿ na seicato̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na cwilꞌaa jaa nnꞌaⁿ judíos ndaaya na naⁿnom, oo aa xjeⁿ na tyoochꞌeeⁿ na ljoꞌ? Tuii na ljoꞌ xjeⁿ na tyoochꞌeeⁿ ꞌnaaⁿꞌñeeⁿ. 11Jnda̱nquia chii sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na catsꞌaañe cheⁿnqueⁿ ꞌnaaⁿ tjaaⁿꞌaⁿ. Juu ꞌnaaⁿꞌñeeⁿ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na jnda̱ tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ jo nnom ncꞌe na matseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿñe. Quia ljoꞌcheⁿ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom na nntseixmaaⁿ tsotye chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ ñꞌeⁿñe meiiⁿ ticaluii ꞌnaaⁿ joona. Ndoꞌ ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿñe, joꞌ na maqueⁿ joona na ticalaꞌxmaⁿna jnaⁿ. 12Mayuuꞌ cwiluiiñe Abraham tsotye nnꞌaⁿ na jnda̱ tuii ꞌnaaⁿ ntjaaⁿna, sa̱a̱ nchii macanda̱ cwiluiiñê na ljoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jnda̱ tuii ꞌnaaⁿ ntjaaⁿ xeⁿ nchii mati nda̱a̱ nnꞌaⁿ na majoꞌti cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ na sꞌaaⁿ cwitjo̱o̱cheⁿ na sꞌaaⁿ ꞌnaaⁿ nqueⁿ.

Seicanda̱a̱ꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoomꞌm nnon Abraham ncꞌe na tyotseiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿñê

13Ee nnom Abraham ñequio tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ na jndyowicantyjooꞌ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom na nntsꞌaaⁿ na nndaana tsjoomnancue. Nchii cweꞌ ncꞌe na seicanda̱a̱ꞌñe Abraham ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ, joꞌ na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsꞌaaⁿ na ljoꞌ, sa̱a̱ ncꞌe seiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿñê, joꞌ na tqueⁿ jom na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ. 14Ee xeⁿ na mayuuꞌ na joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌcanda̱ ljeii na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Moisés nndaana tsjoomnancue, quia joꞌ cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna, ndoꞌ mati juu ñꞌoom na tsoom nnom Abraham na nntsꞌaaⁿ jnda̱ tyuiiꞌnaꞌ. 15Ee ljeii na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Moisés, matseijndaaꞌñenaꞌ na nntꞌueeⁿ nnꞌaⁿ. Macanda̱ xeⁿ ticuaa ljeiiꞌñeeⁿ nda̱a̱na, quia joꞌ xocatsonaꞌ na cwilaꞌtjo̱o̱ndyena nnomnaꞌ.

16Joꞌ chii ñꞌoom na tjuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nacjoomꞌm na nntsꞌaaⁿ ñequio Abraham waanaꞌ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ na jndyowicantyjooꞌ. Ñꞌoom na tsoom na nntsꞌaaⁿ na ljoꞌ, cwiluiiñenaꞌ cwii naya na cweꞌyu jnaaⁿꞌaⁿ ee na seiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿñe. Joꞌ chii ñꞌoomꞌñeeⁿ nchii macanda̱ cwentaa nnꞌaⁿ na cwiꞌoontyjo̱ chiuu matsa̱ꞌntjom ljeii, xeⁿ nchii mati cwentaa chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna chaꞌxjeⁿ na tyotseiyuꞌ cwii tsꞌom jom. Luaaꞌ waa na maqueⁿnaꞌ Abraham na cwiluiiñê tsotya̱a̱ya na chaꞌtsondyo̱ 17jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ñꞌeⁿ seiyoomꞌm. Mañejuuti na mañequiaa na cwitandoꞌxco lꞌoo, ndoꞌ machꞌee na cuaa ꞌnaⁿ na tijoom ñetuaa. Luaaꞌ matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ chaꞌxjeⁿ matso ñꞌoomꞌm na teiljeii na matsonaꞌ: “Ja maquia̱ⁿya ꞌu na cwiluiindyuꞌ tsotye chaꞌtsondye nnꞌaⁿ.”

18Ndoꞌ meiiⁿ na tjaaꞌnaⁿ cwii nnom na mꞌmo̱ⁿnaꞌ na juu ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Abraham na nntsꞌaaⁿ nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ, sa̱a̱ tyotseiyoomꞌm ndoꞌ tyocantyjaaꞌ tsꞌoom na nluii chaꞌxjeⁿ na tso nnoom. Ndoꞌ na ljoꞌ tueꞌntyjo̱ na cwiluiiñê tsotye jndyendye nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom: “Maluaaꞌ nncueꞌntyjo̱ na jndye nncjaawicantyjooꞌ tsjaaⁿ ꞌnaⁿꞌ.” 19Meiiⁿ na manndyooꞌ nnda̱a̱ꞌ cwii sianto chuuꞌ Abraham, ndoꞌ ntyjeeⁿ na manndyooꞌ na nncwjena ñequio scoomꞌm Sara ndoꞌ jeeⁿ jnda̱ tquiendyena na nncꞌoomya ndana, sa̱a̱ maxjeⁿ ticantycwii na tyotseiyuꞌya cwii tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 20Tîcatsꞌaanaꞌ na we waa nncꞌoomꞌ tsꞌom Abraham meiⁿ na nꞌñeeⁿ na ntyjaaꞌ tsꞌoom ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsꞌaa. Yacheⁿ tyotseiyuꞌya tsꞌoom ndoꞌ tyocantyjaaꞌ tsꞌoom juu ndoꞌ tyotseitꞌmaaⁿꞌñê juu, 21ee majndaaꞌya ntyjeeⁿ na Tyꞌo̱o̱tsꞌom waa najndeii na nntseicanda̱a̱ꞌñe ñꞌoomꞌndyoo. 22Ndoꞌ ncꞌe na tyotseiyuꞌya tsꞌoom, joꞌ chii tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na cwiluiiñê na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaaⁿ.

23Ndoꞌ juu ñꞌoom na teiljeii na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaⁿ ncꞌe na tyotseiyuꞌya tsꞌom, nchii macanda̱ waanaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Abraham. 24Mati teiljeiinaꞌ cwentaa jaa. Ee na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ chii mati jaa mawꞌanaꞌ na tjaa jnaⁿ cwicolaꞌxmaaⁿya, ee na cwilaꞌyuuꞌa ñꞌeⁿ nqueⁿ na sꞌaaⁿ na tandoꞌxco Jesús jnda̱ na tueꞌ, nquii na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom jaa, 25manquiiti tsaⁿ na tquia nnꞌaⁿ cwenta na cueꞌ cwentaaꞌ jnaaⁿya ndoꞌ na tquiaaⁿ na tandoꞌxco cha nncwjiꞌnꞌmaaⁿñe jaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index