Search form

Romanos 4:11

11Jnda̱nquia chii sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na catsꞌaañe cheⁿnqueⁿ ꞌnaaⁿ tjaaⁿꞌaⁿ. Juu ꞌnaaⁿꞌñeeⁿ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na jnda̱ tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ jo nnom ncꞌe na matseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿñe. Quia ljoꞌcheⁿ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom na nntseixmaaⁿ tsotye chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ ñꞌeⁿñe meiiⁿ ticaluii ꞌnaaⁿ joona. Ndoꞌ ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿñe, joꞌ na maqueⁿ joona na ticalaꞌxmaⁿna jnaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index