Search form

Romanos 4:13

Seicanda̱a̱ꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoomꞌm nnon Abraham ncꞌe na tyotseiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿñê

13Ee nnom Abraham ñequio tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ na jndyowicantyjooꞌ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom na nntsꞌaaⁿ na nndaana tsjoomnancue. Nchii cweꞌ ncꞌe na seicanda̱a̱ꞌñe Abraham ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ, joꞌ na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsꞌaaⁿ na ljoꞌ, sa̱a̱ ncꞌe seiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿñê, joꞌ na tqueⁿ jom na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index