Search form

Romanos 4:16

16Joꞌ chii ñꞌoom na tjuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nacjoomꞌm na nntsꞌaaⁿ ñequio Abraham waanaꞌ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ na jndyowicantyjooꞌ. Ñꞌoom na tsoom na nntsꞌaaⁿ na ljoꞌ, cwiluiiñenaꞌ cwii naya na cweꞌyu jnaaⁿꞌaⁿ ee na seiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿñe. Joꞌ chii ñꞌoomꞌñeeⁿ nchii macanda̱ cwentaa nnꞌaⁿ na cwiꞌoontyjo̱ chiuu matsa̱ꞌntjom ljeii, xeⁿ nchii mati cwentaa chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna chaꞌxjeⁿ na tyotseiyuꞌ cwii tsꞌom jom. Luaaꞌ waa na maqueⁿnaꞌ Abraham na cwiluiiñê tsotya̱a̱ya na chaꞌtsondyo̱

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index