Search form

Romanos 4:17

17jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ñꞌeⁿ seiyoomꞌm. Mañejuuti na mañequiaa na cwitandoꞌxco lꞌoo, ndoꞌ machꞌee na cuaa ꞌnaⁿ na tijoom ñetuaa. Luaaꞌ matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ chaꞌxjeⁿ matso ñꞌoomꞌm na teiljeii na matsonaꞌ: “Ja maquia̱ⁿya ꞌu na cwiluiindyuꞌ tsotye chaꞌtsondye nnꞌaⁿ.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index