Search form

Romanos 4:18

18Ndoꞌ meiiⁿ na tjaaꞌnaⁿ cwii nnom na mꞌmo̱ⁿnaꞌ na juu ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Abraham na nntsꞌaaⁿ nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ, sa̱a̱ tyotseiyoomꞌm ndoꞌ tyocantyjaaꞌ tsꞌoom na nluii chaꞌxjeⁿ na tso nnoom. Ndoꞌ na ljoꞌ tueꞌntyjo̱ na cwiluiiñê tsotye jndyendye nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom: “Maluaaꞌ nncueꞌntyjo̱ na jndye nncjaawicantyjooꞌ tsjaaⁿ ꞌnaⁿꞌ.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index