Search form

Romanos 5

Tjaa jnaⁿ cwicolaꞌxmaaⁿya

1Joꞌ chii ncꞌe na jnda̱ tqueⁿnaꞌ na cwiluiindyo̱ nnꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ cwicolaxmaaⁿya ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, jnda̱ ljoya tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyo̱ ncꞌe nquii Jesucristo na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom jaa. 2Macantyja ꞌnaaⁿꞌ jom, joꞌ na macwjaaꞌñenaꞌ jaa naquiiꞌ nayawaañe na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwicaluiꞌnꞌmaaⁿndye nnꞌaⁿ, na cwilaꞌyuꞌya nꞌom ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ tyeⁿ mꞌaaⁿya naquiiꞌ ñꞌoomwaaꞌ ndoꞌ mañequiaanaꞌ na jeeⁿ neiiⁿya, ee ntyjaaꞌya nꞌo̱o̱ⁿya na nlaꞌjomndyo̱ na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 3Ndoꞌ nchii macanda̱ joꞌ, mati mañequiaanaꞌ na neiiⁿya naquiiꞌ nawiꞌ na cwitjo̱o̱ⁿya. Ee nquiuuya na joo nawiꞌñeeⁿ ꞌoonꞌomnaꞌ jaa na cꞌo̱o̱ⁿya na tꞌmaⁿ nꞌo̱o̱ⁿ. 4Ndoꞌ juu na mꞌaaⁿya na tꞌmaⁿ nꞌo̱o̱ⁿya machꞌeenaꞌ na cwinaⁿndyo̱ quia cwiwino̱o̱ⁿya nawiꞌ, ndoꞌ juu na cwinaⁿndyo̱ mañequiaanaꞌ na tyeⁿ cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 5Ndoꞌ juu na cwicantyjaaꞌya nꞌo̱o̱ⁿya Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tacatsꞌaanaꞌ nquiuuya na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo joꞌ, ee jnda̱ seicatooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya ñequio juu na candyaꞌ tsꞌoom jaa ee jnda̱ tquiaaⁿ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya.

6Juu xjeⁿ na ñetꞌo̱o̱ⁿya na tjaa chiuuya na nlꞌaaya na nntjeiꞌnꞌmaaⁿndyo̱ cheⁿncjo̱o̱, majuuto xjeⁿꞌñeeⁿ tquiaañe Cristo na cueeⁿꞌeⁿ cwentaa jaa nnꞌaⁿ na tia nnꞌaⁿndyo̱. 7Jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ na nñequiaañe tsꞌaⁿ na cueꞌ cwentaaꞌ xꞌiaaꞌ meiiⁿ cwiluiiñe tsaⁿꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na machꞌee na matyꞌiomyanaꞌ. Sa̱a̱ nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na nljoya tsꞌom na cueꞌ cwentaaꞌ cwii tsꞌaⁿ na mayuuꞌcheⁿ ya tsꞌaⁿñe. 8Sa̱a̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom maꞌmo̱o̱ⁿ na candyaꞌ tsꞌoom jaa, ee xjeⁿ na ndicwaⁿ cwiluiindyo̱ nnꞌaⁿjnaⁿ jñoom Cristo na cueꞌ cwentaaya. 9Jeꞌ jeꞌ na jnda̱ tueꞌ Cristo, jnda̱ tqueⁿnaꞌ jaa na tjaa jnaⁿ cwicolaꞌxmaaⁿya jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ chii cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo, majndaaꞌya na taxocatꞌuiinaꞌ jaa quia na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ xuee na macanda̱. 10Ee xeⁿ juu xjeⁿ na ñetꞌo̱o̱ⁿ nndiaaꞌndyo̱ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tqueeⁿ jaa na cwiljoya tsꞌoom ñꞌeⁿndyo̱ ncꞌe na tueꞌ Jnaaⁿ, majndeiticheⁿ jeꞌ na nluiꞌnꞌmaaⁿndyo̱ ncꞌe na wanoomꞌm. 11Ndoꞌ nchii macanda̱ joꞌ, xeⁿ nchii mati mañequiaanaꞌ na jeeⁿ neiiⁿya na matseitjoomꞌnaꞌ jaa ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe Taya Jesucristo joꞌ na cwiljoya tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyo̱.

Xuiiꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Adán ñequio Cristo

12Luaa waa cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ. Jnaaⁿꞌ cwii tsꞌaⁿ, joꞌ na jndyoquieeꞌ jnaⁿ tsjoomnancue ndoꞌ jnaaⁿꞌ jnaⁿꞌñeeⁿ joꞌ na cwiwje nnꞌaⁿ ndoꞌ na cwiwje nnꞌaⁿ, luaaꞌ tyꞌoomnaꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ ee chaꞌtsondyena laxmaⁿna jnaⁿ. 13Cwitjo̱o̱cheⁿ na nncuaa ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ, maxjeⁿ cwilaꞌtjo̱o̱ndye nnꞌaⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, sa̱a̱ tîcatsoom na waa jnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ quia na tjaaꞌnaⁿ ljeii na maqueⁿnaꞌ xjeⁿ. 14Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, xjeⁿ na tꞌoomcheⁿ Adán hasta xjeⁿ na tꞌoom Moisés, maxjeⁿ tyowje nnꞌaⁿ na tyolaꞌtjo̱o̱ndyena meiiⁿ na nchii tyolaꞌtjo̱o̱ndyena nnom cwii ñꞌoom na jnda̱ sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, chaꞌxjeⁿ sꞌaa Adán, juu na cwiluiiñe cwii na matseijomnaꞌ nquii na quia nndyo.

15Juu na seitjo̱o̱ñe Adán, meiⁿchjoo titseijomnaꞌ ñequio juu naya na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwitoꞌño̱o̱ⁿya. Ee cweꞌ na seitjo̱o̱ñe cwii tsꞌaⁿ, joꞌ na cwiwje nnꞌaⁿ, sa̱a̱ juu naya na cweꞌyu na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwitoꞌno̱o̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñecwii tsꞌaⁿ, majuu Jesucristo, juunaꞌ jndati tseixmaⁿnaꞌ ndoꞌ mañꞌomnaꞌ jndyendye nnꞌaⁿ. 16Juu na seitjo̱o̱ñe Adán, meiⁿchjoo ticatseijomnaꞌ ñequio na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom añmaaⁿya. Ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaaⁿꞌ ñecwii tsꞌaⁿ matꞌuiityeⁿnaꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, cweꞌyu matsa̱a̱ⁿꞌa̱ⁿ nnꞌaⁿ na cwiluiindyena na tjaa jnaⁿ laꞌxmaⁿna jo nnoom meiiⁿ na jndye nnom jnda̱ jlaꞌtjo̱o̱ndyena. 17Ee xeⁿ cantyja na seitjo̱o̱ñe Adán, teijndaaꞌ na maxjeⁿ nncwje chaꞌtso nnꞌaⁿ, majndeiiticheⁿ naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cweꞌyu, maqueⁿnaꞌ nnꞌaⁿ na cwilaljo Jesucristo na tjaa jnaⁿ cwilaꞌxmaⁿna jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu jndyendye nnꞌaⁿ nluiixcondyena.

18Ee chaꞌxjeⁿ juu na seitjo̱o̱ñe Adán seijndaaꞌñenaꞌ na matꞌuiinaꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ, maluaaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na seicanda̱a̱ꞌñe Jesucristo, maqueⁿnaꞌ jndye nnꞌaⁿ na cwiluiindyena nnꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ laꞌxmaⁿ. 19Ñeꞌcaꞌmo̱ⁿnaꞌ cweꞌ ncꞌe na tîtseicanda̱ Adán jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joꞌ na sꞌaanaꞌ na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ laꞌxmaⁿna jnaⁿ, maluaaꞌ matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo seicana̱a̱ⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ na jndyendye nnꞌaⁿ maqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tjaa jnaⁿ cwicolaꞌxmaⁿna jo nnoom.

20Sa̱a̱ quia na teitquiooꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés seicantoꞌtinaꞌ jnaaⁿ nnꞌaⁿ, ndoꞌ jnda̱ na tjawijndyeti jnaaⁿ nnꞌaⁿ, Tyꞌo̱o̱tsꞌom seicwaljooꞌtyeeⁿ na ya tsꞌaⁿñê ñequio nnꞌaⁿ. 21Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ juu jnaⁿ waa najndeii na tseixmaⁿnaꞌ na cwje nnꞌaⁿ, malaaꞌtiꞌ juu naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na maqueⁿnaꞌ jaa na tjaa jnaⁿ laꞌxmaaⁿya waaticheⁿ najndeii na matseixmaⁿnaꞌ na nñequiaanaꞌ na ticantycwii na cwitando̱o̱ꞌa ncꞌe nquii Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index