Search form

Romanos 5:2

2Macantyja ꞌnaaⁿꞌ jom, joꞌ na macwjaaꞌñenaꞌ jaa naquiiꞌ nayawaañe na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwicaluiꞌnꞌmaaⁿndye nnꞌaⁿ, na cwilaꞌyuꞌya nꞌom ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ tyeⁿ mꞌaaⁿya naquiiꞌ ñꞌoomwaaꞌ ndoꞌ mañequiaanaꞌ na jeeⁿ neiiⁿya, ee ntyjaaꞌya nꞌo̱o̱ⁿya na nlaꞌjomndyo̱ na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index