Search form

Romanos 5:21

21Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ juu jnaⁿ waa najndeii na tseixmaⁿnaꞌ na cwje nnꞌaⁿ, malaaꞌtiꞌ juu naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na maqueⁿnaꞌ jaa na tjaa jnaⁿ laꞌxmaaⁿya waaticheⁿ najndeii na matseixmaⁿnaꞌ na nñequiaanaꞌ na ticantycwii na cwitando̱o̱ꞌa ncꞌe nquii Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index