Search form

Romanos 6

Lꞌoo jaa cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿ sa̱a̱ cwitando̱o̱ꞌa ncꞌe Cristo

1¿Quia joꞌ ¿chiuu nlꞌuuyo̱o̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ? ¿Aa tsalꞌaatya̱a̱ya jnaⁿ cha na nntoꞌño̱o̱ⁿtya̱a̱ naya na matseixmaaⁿ? 2Tijoom jndaa. Ee juu tsꞌaⁿ na jnda̱ tueꞌ xocanda̱a̱ nntsa̱ꞌntjomti natia jom. Ndoꞌ jaa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuuꞌa ñꞌeⁿ Cristo cwiluiindyo̱ lꞌoo jo nnom jnaⁿ. Joꞌ chii ¿chiuu nluiiyuu na nlꞌaatya̱a̱ya natia? 3¿Aa ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ quia na teitsꞌoomndyo̱, tjaaꞌñenaꞌ jaa cantyja na tueꞌ Cristo Jesús? 4Ee quia na teitsꞌoomndyo̱ tjoomꞌ tjacantyꞌiuuꞌndyo̱ ñequio Cristo joꞌ na tqueⁿnaꞌ na lꞌoo jaa, cha na nntsꞌaanaꞌ na laꞌxmaaⁿya nnꞌaⁿ na cwitaꞌndoꞌxco chaꞌxjeⁿ na tandoꞌxco Cristo cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na tꞌmaⁿ najndeii na matseixmaⁿ Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

5Ndoꞌ xeⁿ seitjoomꞌna jaa ñꞌeⁿñê cantyja na tueeⁿꞌeⁿ, mati matseitjoomꞌnaꞌ jaa ñꞌeⁿñê cantyja na tandoꞌxcoom. 6Manquiuuya juu na ñejlaꞌxmaaⁿya na tyolꞌaaya jnaⁿ, tyꞌioomnaꞌ joꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿ ñꞌeⁿ Cristo, cha juu na machꞌeenaꞌ na cwilaꞌtjo̱o̱ndyo̱ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, catyuiiꞌ najndeii na matseixmaⁿnaꞌ na nndyaandyo̱ na cwindya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nnom jnaⁿ chaꞌxjeⁿ mandiꞌntjomtyeⁿ cwii tsꞌaⁿ nnom tsꞌaⁿ na seijnda jom. 7Ee tsꞌaⁿ na jnda̱ tueꞌ jnda̱ jndyaañê na maqueⁿ jnaⁿ xjeⁿ jom. 8Ndoꞌ ncꞌe na cwilaꞌjomndyo̱ ñꞌeⁿ Cristo na tueeⁿꞌeⁿ, mati cwilaꞌyuuꞌa na nntando̱o̱ꞌa ñꞌeⁿñê. 9Ee manquiuuya na Cristo cwii ndiiꞌ na jnda̱ tandoꞌxcoom na tueeⁿꞌeⁿ, tacuaa cwii xuee na nncueꞌnnaaⁿꞌaⁿ ee juu na machꞌee na cwiwje nnꞌaⁿ tatjaaꞌnaⁿ ljoꞌ cwiya nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ ñꞌeⁿñê. 10Quia na tueꞌ Cristo, ñejom ndiiꞌ tueeⁿꞌeⁿ cwentaa jnaaⁿ nnꞌaⁿ, meiⁿ tacaⁿnaꞌ na cueꞌnnaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ jeꞌ na wanoomꞌm, wanoomꞌm cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 11Joꞌ chii mati ꞌo, cꞌoomꞌya nꞌomꞌyoꞌ na mayuuꞌcheⁿ na jnda̱ tja̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿ, ndoꞌ na tandoꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee na matseitjoomꞌnaꞌ ꞌo ñequio Cristo Jesús na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa.

12Joꞌ chii tañequiandyoꞌ na nnaⁿjndeii jnaⁿ na nntsa̱ꞌntjomnaꞌ seiiꞌyoꞌ na cwiwje, na nlqueⁿnaꞌ xjeⁿ ꞌo na nlaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ chiuu lꞌue tsꞌomnaꞌ. 13Meiⁿ tintioꞌyoꞌ seiiꞌyoꞌ lꞌo̱ jnaⁿ, na nleilꞌuenaꞌ chaꞌna lꞌo̱tsꞌiaaⁿ na ñꞌeⁿ nluii yuu na ticatyꞌiomyanaꞌ. Jeꞌ jeꞌ quiandyoꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ lꞌo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ nnꞌaⁿ na tandoꞌxco na tja̱, ndoꞌ catioꞌyoꞌ seiiꞌyoꞌ lꞌo̱o̱ⁿ na nleilꞌuenaꞌ chaꞌna lꞌo̱tsꞌiaaⁿ na ñꞌeⁿ nluii yuu na matyꞌiomyanaꞌ. 14Ee ticatsonaꞌ na nlqueⁿ jnaⁿ xjeⁿ ꞌo, ee nchii mꞌaⁿꞌyoꞌ nacje ꞌnaaⁿꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, ꞌo mꞌaⁿꞌyoꞌ nacje ꞌnaaⁿꞌ naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Matseijomnaꞌ jaa chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na teijndañe

15Quia joꞌ ¿chiuu nncuaa? ¿Aa ncꞌe na ticꞌo̱o̱ⁿya xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌ ljeiiꞌñeeⁿ, joꞌ chii nlaꞌtjo̱o̱ndyo̱tya̱a̱ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom? ¿Aa nlꞌaa na ljoꞌ ncꞌe na cwicandaaya naya na matseixmaaⁿ? Jeeⁿ ticꞌoomꞌnaꞌ joꞌ. 16ꞌO manquiujndaaꞌndyoꞌ quia mañequiaañe tsꞌaⁿ na nndiꞌntjomtyeeⁿ nnom cwiicheⁿ na nntseicana̱a̱ⁿ ljoꞌ na matsa̱ꞌntjom, cwiluiiñe tsaⁿꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na tyeⁿ mandiꞌntjom nnom patrom ꞌnaaⁿꞌ ndoꞌ jndeiꞌnaꞌ na catseicana̱a̱ⁿ ljoꞌ na matsa̱ꞌntjom tsaⁿꞌñeeⁿ. Joꞌ chii xeⁿ mandiꞌntjom tsꞌaⁿ nnom jnaⁿ, wjaanꞌomnaꞌ juu na nntsuuñe, oo aa nntseicana̱a̱ⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nncꞌoom chaꞌxjeⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ. 17Sa̱a̱ jeeⁿ ndyaꞌ quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, na ꞌo meiiⁿ na tyeⁿ ñejndyeꞌntjomꞌyoꞌ nnom jnaⁿ, sa̱a̱ jeꞌ ñequio na xcweeꞌya nꞌomꞌyoꞌ cwilaꞌñꞌoomꞌndyoꞌ ñꞌoom na tꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 18Ndoꞌ jeꞌ na jnda̱ seicandyaañê ꞌo nnom jnaⁿ, joꞌ chii cwiluiindyoꞌ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomtyeⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ. 19Matseina̱ⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ ncꞌe ꞌo ticalaꞌno̱ⁿꞌyaꞌyoꞌ joonaꞌ. Quia joꞌ chaꞌxjeⁿ na jnda̱ tquiaꞌñꞌeⁿꞌyoꞌ seiiꞌyoꞌ na ñejndyeꞌntjomꞌtyeⁿꞌyoꞌ nnom jnaⁿ ñequio nda̱a̱ chaꞌtso nnom natia, ndoꞌ na ñelꞌaꞌyoꞌ yuu na matso ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na talꞌaꞌyoꞌ, maluaaꞌ jeꞌ quiandyoꞌñꞌeⁿꞌyoꞌ na nndyeꞌntjomꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na matyꞌiomyanaꞌ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ xcwe ncꞌomꞌyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

20Xjeⁿ na ñejndyeꞌntjomꞌtyeⁿꞌyoꞌ nnom jnaⁿ, tîcꞌoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nlꞌaꞌyoꞌ yuu na ya. 21Ndoꞌ na luaaꞌ tyolꞌaꞌyoꞌ, ¿yuu waa na teijndeiinaꞌ ꞌo? Jeꞌ cantyja na nmeiiⁿꞌ ñelꞌaꞌyoꞌ, yacheⁿ machꞌeenaꞌ jnaaⁿꞌyoꞌ, ee joonaꞌ ꞌoochonaꞌ ꞌo na nntsuundyoꞌ. 22Sa̱a̱ jeꞌ jeꞌ jnda̱ jndyaandyoꞌ na ñejndyeꞌntjomꞌtyeⁿꞌyoꞌ nnom jnaⁿ, ndoꞌ jnda̱ saaquieeꞌndyoꞌ na cwindyeꞌntjomꞌtyeⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ waa naya ꞌnaⁿꞌyoꞌ na maqueⁿljuꞌnaꞌ ꞌo jo nnoom, ndoꞌ na nntoꞌñoomꞌyoꞌ na ticantycwii na nntandoꞌyoꞌ. 23Ee nquii jnaⁿ matiomlꞌuanaꞌ jaa na cwiwja̱a̱ya, sa̱a̱ naya na cwicandaaya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom mañequiaanaꞌ na ticantycwii na cwitaꞌndo̱ꞌa ncꞌe Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index