Search form

Romanos 6:16

16ꞌO manquiujndaaꞌndyoꞌ quia mañequiaañe tsꞌaⁿ na nndiꞌntjomtyeeⁿ nnom cwiicheⁿ na nntseicana̱a̱ⁿ ljoꞌ na matsa̱ꞌntjom, cwiluiiñe tsaⁿꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na tyeⁿ mandiꞌntjom nnom patrom ꞌnaaⁿꞌ ndoꞌ jndeiꞌnaꞌ na catseicana̱a̱ⁿ ljoꞌ na matsa̱ꞌntjom tsaⁿꞌñeeⁿ. Joꞌ chii xeⁿ mandiꞌntjom tsꞌaⁿ nnom jnaⁿ, wjaanꞌomnaꞌ juu na nntsuuñe, oo aa nntseicana̱a̱ⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nncꞌoom chaꞌxjeⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index