Search form

Romanos 6:4

4Ee quia na teitsꞌoomndyo̱ tjoomꞌ tjacantyꞌiuuꞌndyo̱ ñequio Cristo joꞌ na tqueⁿnaꞌ na lꞌoo jaa, cha na nntsꞌaanaꞌ na laꞌxmaaⁿya nnꞌaⁿ na cwitaꞌndoꞌxco chaꞌxjeⁿ na tandoꞌxco Cristo cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na tꞌmaⁿ najndeii na matseixmaⁿ Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index